کد مطلب:369757 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:172

نیایش سی و نهم
 . دعای آن حضرت است در طلب عفو و رحمت .
بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست و سورت شهوت مراچون به حرام نزدیک می شوم بشکن و چنان کن که آزمند ارتکاب هیچ گناهی نشوم . بار خدایا مرا از آزردن هر مرد و زن مؤمن و هر مرد و زن مسلمان بازدار .
بار خدایا ، هر بنده ای که درباره من مرتکب عملی شده که تو آن رانهی کرده ای ، یا در آنچه تو منع فرموده ای پرده حرمت من دریده ، و اینک که حق مرا ضایع کرده در گذشته ، یا هنوز زنده است و حقی از من بر گردن اوست ، او را در این ستمی که بر من روا داشته و اکنون گریبانگیر اوست بیامرز ، و در حقی که از من تباه کرده عفو نمای .
بار خدایا ، اگر در حق من خلافی به جای آورده است ، او را سرزنش مکن . اگر به سبب آزار من گناهی بر اوست ، او را رسوا مساز . ای خداوند ، این عفو و گذشت مرا و این صدقه ای را که به آنان ارزانی داشته ام پاک ترین صدقه بخشندگان و برتر از هر صله و عطیه ای قرار ده که برای تقرب جستن به تو ارزانی شده است
.
آن سان که من از آنان در گذشته ام ، تو نیز از من در گذر و آن سان که من در حق آنان دعای خیر کرده ام تو نیز رحمت خود از من دریغ مدار ، تاهم من و هم ایشان به برکت فضل و احسان تو به سعادت رسیم و رهایی یابیم .
بار خدایا ، هر بنده ای از بندگانت که از من به او آسیبی رسیده یا ازمن آزاری دیده یا به سبب من ستمی بر او شده و من حقش را ضایع کرده ام یا مانع دادخواهی او شده ام ، پس بر محمد و خاندانش درودبفرست و به بزرگواری و بخشندگی خویش از من خشنودش گردان و ازخزانه کرمت حقش ادا فرما . آنگاه مرا از کیفری که به موجب حکم تومستوجب آنم در امان آر و از عقوبتی که به مقتضای عدل توست رهایی بخش ، زیرا که مرا نیروی تحمل خشم و انتقام تو نیست و تاب وتوان من غضب تو را بر نمی تابد ، که اگر به مقتضای استحقاق من جزایم دهی هلاکم ساخته ای و اگر جامه رحمت خود بر من نپوشانی تباهم کرده ای .
ای خداوند من ، از تو چیزی را می طلبم که عطای آن از تو هیچ نکاهد و برگرفتن باری را در خواست می کنم که بر تو گران نمی آید . ازتو می طلبم بخشایش نفسم را ، نفسی که او را نیافریدی تا از خود ، زیانی را دور سازی یا به سودی دست یابی ، بلکه او را آفریده ای تا قدرت خویش در آفرینش چنان چیزها به اثبات رسانی و آن را دلیل توانایی خود بر خلقت همانندان آن قرار دهی .
بار خدایا ، از تو می خواهم که بار
گناه من برگیری ، که سخت گرانبارم ساخته . از تو در تحمل بار گرانی که از پایم درآورده است یاری می جویم . پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا که بر خود ستم کرده ام عفو کن و رحمت خود بر گمار تا سبکبارم سازد . چه بسا رحمت تو گنهکاران را رسد و چه بسا ستمکاران که مشمول عفو تو گردند . پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و مرا سر دسته کسانی قرار ده که ازگناهانشان گذشته ای و از گودالی که خطاکاران در آن سرنگون شوندبیرون آورده ای و به توفیق خود از ورطه هلاکت مجرمان خلاصی داده ای ، تا آزاد کرده عفو تو از بند اسارت سخط تو گشتند و رهایی یافته احسان تو از زندان عدالت تو شدند . ای خدای من ، اگر با من چنین کنی ، این لطف و رحمت در حق کسی کرده ای که خود منکر آن نیست که مستحق عقوبت توست ، و خویشتن مبرا نمی داند که سزاوار خشم توست .
ای خدای من ، اگر با من چنین کنی ، این لطف و رحمت در حق کسی است که بیمش از تو از آزمندیش در رحمت تو بیش است و نومیدش ازرهایی ، استوارتر از امیدش به رهایی است . نه چنان است که نومیدیش ، نومیدی از رحمت تو باشد ، یا امیدش از آن روست که می خواهد خودرا به رحمت تو بفریبد ، بلکه به سبب قلت حسنات اوست در برابر کثرت سیئاتش و ضعف حجت اوست در دادگاه داوری تو . اما تو ای خدای من ، شایسته ای که صدیقان به رحمت تو مغرور نشوند و مجرمان ازرحمت تو نومید نگردند
، که تو آن پروردگار بزرگ هستی که فضل خوداز کسی باز نداری و در گرفتن حق خود از دیگران سخت نگیری .
یاد تو از هر چه در یاد آید ، برتر است و نام تو مقدس تر از آن است که مردمان بر خود نهند . نعمت تو در میان همه آفریدگانت پراکنده است .
فلک الحمد علی ذلک یا رب العالمین .