کد مطلب:369763 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:146

نیایش چهل و یکم
 . دعای آن حضرت است در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و فرشهای کرامت خویش برای من بگستران و مرا به آبشخور رحمت خود در آور و در درون بهشت جای ده و از درگاهت مران که رنجیده شوم و از خود نومیدمگردان که محروم مانم . به آنچه مرتکب شده ام قصاص مکن . به آنچه کرده ام خرده مگیر . آنچه را نهان داشته ام آشکار منمای . از آنچه پوشیده داشته ام پرده بر مگیر . اعمال من به ترازوی عدالت مسنج .
کردارهای پنهانی ام را در برابر مردم فاش مگوی . هر چه را افشای آن مرا ننگین می سازد از مردم پوشیده دار . هر چه را سبب رسوایی من نزدتو می شود ، از ایشان نهان کن . به خشنودی خود مقام و مرتبت من فرا برو به آمرزش خویش کرامت من به کمال
رسان . مرا در زمره اصحاب الیمین در آور و به راه ایمنی یافتگان بران . مرا در شمار رستگاران قرارده . مجالس صالحان را به من آبادانی و رونق بخش . آمین رب العالمین .