کد مطلب:369766 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:165

نیایش چهل و دوم
 . دعای آن حضرت است پس از ختم قرآن .
ای خداوند ، تو مرا یاری دادی که کتاب تو را از آغاز تا انجام تلاوت کنم ، کتابی که آن را همانند نوری نازل کرده ای و بر هر کتاب که زین پیش نازل کرده ای گواهش ساخته ای و بر هر سخن که گفته ای برتریش نهاده ای .
فرقانی است که بدو حلالت را و حرامت را از هم جدا کرده ای .
قرآنی است که بدو شرایع و احکام خویش آشکار ساخته ای . کتابی است که در او برای بندگان هر چیز را واضح و روشن بیان کرده ای .
وحیی است که بر پیامبرت محمدصلواتک علیه و آله نازل کرده ای .
بار خدایا ، قرآن را نوری قرار داده ای که در پرتو آن از تاریکیهای گمراهی و نادانی برهیم ، و شفایی برای هر که از سر تصدیق بر آن گوش نهد ، و ترازوی عدلی که زبانه اش از حق منحرف نشود ، و چراغ هدایتی که فروغ برهانش را خاموشی نیست ، و رایت نجاتی که هر که قدم درپی اش نهاد و آیین او پیشه ساخت گمراه نگردد و آن که چنگ در دست آویز عصمتش زد دست هلاکت بدو نرسد .
ای خداوند ، همچنان که ما را به تلاوت قرآن یاری دادی و به عبارات نیکویش خشونت از زبان ما بر گرفتی
، اینک ما را از کسانی قرار ده که در نگهداشت و حراست او آن سان که در خور اوست سعی می ورزند و بااعتقاد به تسلیم در برابر آیات محکماتش ، تو را عبادت می کنند ودر برابر متشابهات و دلایل واضحاتش از سر تسلیم اقرار می نمایند .
بار خدایا ، تو این قرآن را بی هیچ شرح و تفسیری ، بر پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله فرستادی و علم به شگفتیهایش را سراسر به او الهام فرمودی ، و علم تفسیر آن را به ما به میراث دادی و ما را بر آن کس که از علم قرآنش بهره ای نبود برتری نهادی و ما را به شناخت قرآن توانایی بخشیدی ، تا بر کسانی که یارای حمل آن ندارند شرف وبرتری دهی .
بار خدایا ، همچنان که دلهای ما را حاملان قرآن ساختی و به رحمت خود شرف و فضیلت آن به ما شناساندی ، بر محمد(ص)که خطیب قرآن است و خاندان او که خازنان علم قرآنند ، درود بفرست و ما رادر زمره کسانی قرار ده که از سر صدق معترفند که قرآن از نزد تو نازل شده ، تا هیچ شک و تردید ، با یقین ما معارضه نکند و چون قدم به راه راست قرآن نهادیم هیچ چیز ما را در راه نلغزاند .
بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست و ما را در زمره کسانی قرار ده که در ریسمان قرآن چنگ می زنند و چون در شناخت حق ازباطل وامانند به دژ استوار او پناه می جویند و در سایه گسترده بالهایش می آرامند و در پرتو صبح تابناکش راه خویش می یابند و آن مشعل فروزان را فرا راه خود می دارند و
چراغ معرفت خویش از چراغ اومی افروزند و جز او از کس هدایت نمی آموزند . ای خداوند ، همچنان که محمد را قرآن دادی و او را چون علمی بر افراشتی تا راهنمای خلق به سوی تو باشد و به راهنمایی آل محمدراههای خشنودی خویش آشکار ساختی ، پس بر محمد و خاندان اودرود بفرست و قرآن را برای ما وسیله ای ساز که بدان بر شریف ترین منازل کرامت فرارویم ، و نردبانی که بدان به جایگاه امن و سلامت عروج کنیم ، و سببی که بدان رهایی در عرصه رستاخیز را پاداش یابیم ودست افزاری که بدان از نعیم دار المقام بهشت تمتع جوییم .
بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست و به یمن قرآن بارسنگینی گناهان از دوش ما بردار و صفات و خصال نیکانمان ارزانی دارو به راه آنان بر که در همه حال ، شب هنگام و بامداد و شامگاه ، برای رضای تو قرآن می خوانند و به کارش می بندند ، تا به آب رحمتش ما رااز هر آلودگی پاکیزه سازی و راه کسانی فرا پیشمان گذاری که از نورقرآن روشنایی جسته اند و آرزوها و خواهشهای نفسانی از کارشان باز نداشت تا به خدعه و فریب تباهشان سازد .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و قرآن را در تاریکی شب مونس ما گردان و در برابر کششها و گرایشهای شیطان و خاطرات وسوسه انگیز ، نگهبان ما قرار ده . و چنان کن که قرآن پایهای ما را ازسپردن راه معاصی باز دارد و زبان را از گفتن سخن باطلبی هیچ آفتی که زبان را رسیده باشدلال گرداند ، و اعضا و جوارح ما را از
ارتکاب گناهان مانع آید و طومار عبرتها را که به دست غفلت پیچیده شده پیش روی ما بگشاید ، تا عجایب قرآن و مثلها و قصه های هشدار دهنده آن که کوههای سخت از تحمل آن ناتوانندبه دلهای ما راه یابد .
بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست و به قرآن آراستگی ظاهر ما را دوام بخش و تطاول خاطره های وسوسه انگیز از صفای ضمایر ما دور بدار و آلودگی از دلهای ما بزدای و پیوند دل ما از گناهان بگسل و پریشانیهای ما به سامان آور و چون در گرمای طاقت سوزقیامت بازخواست را به پیشگاه تو می ایستیم ، تشنگی ما تسکین ده و درروز رستاخیزروز وحشت بزرگبر پیکر ما جامه ایمنی بپوش .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و به یمن قرآن ، بینوایی ما را به بی نیازی جبران نمای و زندگی خوش و فراوانی نعمت ووسعت رزق به ما عطا کن و ما را از صفات ناپسند و خصال نکوهیده دوردار و از فرو غلتیدن به گودال کفر و آنچه موجب نفاق است در امان دار ، تا در قیامت رهنمای ما به سوی خشنودی و بهشت تو باشد و ما را در دنیااز سخط تو و تجاوز از حدود تو حفظ کند و احکام حلال و حرام تو راگواه باشد .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و چون مرگ فرا رسد ، به مدد قرآن بر ما آسان کن اندوه جان کندن را و رنج نالیدن را و به تنگناافتادن نفسها را به هنگامی که جان به گلوگاه می رسد و در آن حال یکی گوید : آیا افسون کننده ای نیست
؟ (1) در این حال فرشته مرگ برای گرفتن جان ، از درون پرده های غیب آشکار شود و از کمان مرگ تیرهای وحشت فراق به سوی او بگشاید و برایش جامی از زهر قتال مرگ بیامرزد و زمان رحیل و رخت بر بستن به سرای آخرت نزدیک شودو اعمال چونان قلاده هایی 2) بر گردنها افتد و از آن پس تا روز رستاخیزگورها مأوای ما شود .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ورود ما را به آن سرای کهنه و درنگ دراز ما را میان طبقات خاک سرد بر ما مبارک گردان .
پس از بیرون شدن ما از دنیا ، گورهای ما را بهترین منازل ما گردان و به فضل و رحمت خویش گورهای تنگ ما فراخ ساز و ما را در میان انبوه مردم که در عرصات گرد می آیند ، به کیفر گناهان تباه کننده مان رسوامساز .
ای خداوند ، در آن هنگام که در پیشگاه تو به صف ایستاده ایم ، به برکت قرآن برخواری و بیچارگی ما رحمت آور و به هنگام گذشتن ازپل لرزان جهنم ما را به قرآن ثبات بخش که پاهایمان نلغزد . ای خداوند ، زان پیش که از گورمان بر انگیزی ، ظلمت گورهای ما به قرآن روشنی بخش و از اندوه روز حساب و لحظات هول انگیز قیامت رهایی ده .
ای خداوند ، در آن روز حسرت و ندامت که ستمکاران سیاه رویند ، ما را سپید روی گردان و دوستی ما در دلهای مؤمنان انداز و زندگی ما برما دشوار مگردان .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد بنده خود و پیامبر خود ، به پاس آنکه پیام تو به مردم رسانید و
فرمان تو به آواز بلند در گوش خلق کشیدو بندگانت را اندرزهای نیکو داد .
ای خداوند ، چنان کن که نشستنگه پیامبر ما ، صلوات الله علیه و علی آله ، در روز حشر از همه پیامبران نزدیک تر به تو باشد و شفاعتش از همه پذیرفته تر و منزلتش در نزد تو از همه فراتر و جاه و حشمتش از همه افزون تر باشد .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و بنای دین او از همه دینها افراشته تر دار و برهان او عظیم تر گردان و ترازوی حسنات اوسنگین تر نمای و شفاعتش بپذیر و مقرب خود گردان و روسپیدش فرمای و نورش به کمال رسان و درجتش فرا بر و ما را بر سنت او زنده بدار و بر دین او بمیران و در راه او سیر ده و بر طریقه او روانه دار وفرمانبردار او گردان و به گروه او در آور و بر سر حوض او بر و از جام اوسیراب نمای . درود بفرست ای خدای من بر محمد و خاندان او ، درودی که به برکت آن او را به برترین مایه از خیر و فضل و کرامت که امید می داردبرسانی ، که عرصه رحمت تو بس پهناور است و تویی آن خدای بخشنده کریم .
بار خدایا ، محمد را به پاداش رسانیدن پیامهای تو و عرضه آیات توو اندرز دادنش به بندگان تو و جهاد در راه تو ، جزای خیر ده ، جزایی برتراز هر جزایی که ملائکه مقرب و پیامبران مرسل و برگزیده خود راداده ای . و السلام علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و رحمه الله وبرکاته .