کد مطلب:369770 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:164

نیایش چهل و سوم
 . دعای آن حضرت است به هنگام دیدن هلال ماه نو .
ای موجود فرمانبردار ، ای کوشنده گرمپوی ، ای آینده و رونده درمنازلی که خداوندت مقرر داشته ، ای کارگزار خداوندی بر سپهر ، ایمان آوردم به آن خداوندی که تاریکیها را به فروغ تو روشن ساخت و سایه های مبهم را به پرتو تو پدیدار کرد و تو را آیتی از آیات عرصه فرمانروایی و نشانی از نشانه های قدرت خویش گردانید و به افزودن وکاستن و بر آمدن و فرو شدن و درخشندگی و تیرگی ، در فرمان خود گرفت و در همه این احوال مطیع فرمان او بوده ای و شتابان به اراده او در تکاپو .
منزه است ذات پروردگار ، شگفتا که در کار تو چه تدبیرها کرده و درآفرینشت چه لطافتها به کار داشته . تو را کلید ماه نو قرار داد که در آن کارهای نو خواهد بود .
پس ، از آن خداوند که پروردگار من است و پروردگار تو ، آفریننده من است و آفریننده تو ، تقدیر کننده سرنوشت من است و تقدیر کننده سرنوشت تو ، صورتگر نقش من است و صورتگر نقش تو ، می خواهم که بر محمد و خاندانش درود بفرستد و تو را هلال برکت گرداند ، برکتی که با گذشت روزگار از میان نرود . تو را هلال پاکی و پاکیزگی سازد ، آن پاکی که لوث گناهانش نیالاید . تو را هلال ایمنی از آفات وسلامت از سیئات گرداند ، هلال نیکبختی که در آن شور بختی وبد اختری راه نیابد ، هلال فرخندگی که در آن از رنج
و بلا نشانی نباشد ، هلال آسودگی که از محنت بر کنار بود ، هلال نیکی که بدی با آن نیامیزد ، هلال ایمنی و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام .
بار خدایا ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را در شمارخشنودترین کسان قرار ده که این هلال بر آنان طلوع می کند ومنزه ترین کسان که به این هلال نگریسته اند و نیکبخت ترین کسان که در این ماه تو را می پرستند ، ما را در این ماه توفیق توبه عنایت کن و ازگناه در امان دار و از ارتکاب معاصی خود حفظ فرمای .
ای خداوند ، ما را در این ماه به سپاس نعمت خود برگمار و جامه عافیت بر ما بپوشان و تا نعمت خویش بر ما تمام کنی ما را بر آن دار که درطاعت تو به حد کمال بکوشیم ، که تو بخشنده نعمتهایی و تو ستوده ای .
و درود خدا بر محمد و خاندان طیبین و طاهرین او .