کد مطلب:369773 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:153

نیایش چهل و چهارم
 . دعای آن حضرت است هنگامی که ماه رمضان فرا می رسید .
حمد
و سپاس خداوندی را که ما را به حمد و سپاس خویش راه نمودو از جمله حامدان خود قرار داد ، تا از شکرگزاران احسان او باشیم . و مارا در برابر حمد و سپاس خویش پاداش داد ، آن سان که نیکوکاران راپاداش دهد .
حمد و سپاس خداوندی را که دین خود به ما ارزانی فرمود و ما را به آیین خویش اختصاص داد و به راههای احسان خود در آورد ، تا به مدداحسانش در طریق خشنودی اش گام برداریم . حمد و سپاسی که شایان قبولش افتد و بدان از ما خشنود گردد .
حمد و سپاس خداوندی را که یکی از آن راهها که در برابر ماگشوده ، ماه خود ، ماه رمضان است ، ماه صیام و ماه اسلام ، ماه پاکیزگی ازآلودگیها ، ماه رهایی از گناهان ، ماه نماز ، ماهی که در آن قرآن نازل شده ، قرآنی که راهنمای مردم است و نشانه آشکار هدایت است و تمیز دهنده حق از باطل است .
پس به حرمت بی شمار و فضیلت بسیاری که بدین ماه ارزانی داشت ، برتری آن را بر دیگر ماهها آشکار ساخت . برای بزرگداشت آن ، هر چیز را که در دیگر ماهها حلال داشته بود ، در این ماه حرام کرد .
گرامیداشت آن را هر خوردنی و آشامیدنی ممنوع داشت و برای آن زمانی معین قرار داد ، آن سان که اجازت ندهد روزه آن پیشتر ادا گردد ونپذیرد که به تأخیر افتد .
آنگاه شبی از شبهای این ماه برگزید و بر شبهای هزار ماه برتری داد . و آن شب را«لیله القدر»نامید . در آن شب ، فرشتگان و روح
، به فرمان پروردگارشان ، بر هر یک از بندگان اوکه بخواهدنازل می شوند ، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر . آن شب ، شب سلام و درودفرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپیده دم کشیده شود .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگداشت حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن منع کرده ای . به ما الهام کن . و ما را به روزه داشتن یاری ده : آن سان که اعضای بدن خویش از معاصی تو بازداریم و در آنچه سبب خشنودی توست به کار داریم ، تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهوو بازیچه ننگریم و به هیچ ممنوع دست نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم و چیزی جز آنچه تو حلال کرده ای در شکمهای خود جای ندهیم و زبانمان جز سخن تو نگوید و رنجی بر خود هموار نکنیم جزآنکه ما را به ثواب تو نزدیک سازد و کاری نکنیم جز آنچه ما را از عقاب تو در امان دارد . ای خداوند ، از تو می خواهیم که این همه اعمال را ازریای ریاکاران و آوازه در افکندن آوازه افکنان دور نگه داری . و چنان بادکه کسی را در عبادت با تو شریک نسازیم و جز تو برای خود مرادی نجوییم .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و در این ماه ما را به اوقات نمازهای پنجگانه آگاه فرما : به حدود و احکامش که مقررداشته ای و واجباتش که واجب ساخته ای و شروط و هنگامش که معین کرده ای .
ای خداوند ، چنان کن که به هنگام نماز همانند
کسانی باشیم که به منازل والای آن راه می یابند و همه ارکان آن رعایت می کنند و آن را به وقت خود ، به آیین بنده تو و رسول تو محمدصلی الله علیه و آلهدررکوع و سجود و همه فضیلتهایش ، به کامل ترین وضوء و طهارت و درنهایت خشوع به جای می آورند .
ای خداوند ، در این ماه ما را موفق دار که به خویشاوندانمان نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و عطای خویش بنوازیم و اموالمان را از هر چه به ناحق بر آن افزوده ایم پیراسته داریم و با ادای زکات پاکیزه گردانیم و با آنان که از ما گسیخته اندبپیوندیم و با آن که در حق ما ستمی روا داشته به مقتضای انصاف رفتارکنیم و با آن که با ما دشمنی ورزیده دوستی کنیم ، جز آن کسان که به خاطر رضای تو با آنان دشمن شده ایم ، که با چنین دشمنی هیچ گاه سخن از دوستی نگوییم و همدل نشویم .
ای خداوند ، در این ماه ما را توفیق ده که به کردارهای پسندیده به توتقرب جوییم ، آن سان که ما را از گناهان پاک داری و از بازگشت به اعمال ناشایست نگه داری ، تا هیچ یک از ملائکه تو طاعتی به درگاهت نیاورد جز آنکه از طاعت ما کمتر باشد و در تقرب به پایه تقرب ما نرسد .
ای خداوند ، به حق این ماه و به حق آن کس که در این ماهاز آغاز تاانجامجبین عبادت به درگاه تو سوده ، خواه ملکی بوده که او را مقرب خود ساخته ای ، یا پیامبری که به رسالتش فرستاده ای ، یا بنده ای صالح که از میان بندگانت برگزیده ای ،
بر محمد و خاندانش درود بفرست و مارا سزاوار کرامتی کن که به دوستان خود وعده داده ای . هر چه مبالغان درعبادت خود را نصیب داشته ای ما را نیز نصیب دار و به رحمت خود ما رادر زمره کسانی قرار ده که بهشتآن بالاترین مرتبترا سزاوارند .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را دور دار از الحاددر توحید خود و قصور در بزرگداشت خود و شک در دین خود و نابینایی در طریق خود و غفلت از تعظیم خود و فریفته شدن به دشمنت ، آن شیطان رجیم .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون در شبهای این ماه اراده عفو و بخشایش کنی ما را در شمار آن بندگان در آور که به عفوتو آزاد می شوند و در خور بخشایش تو می گردند . ای خداوند ، ما را ازبهترین کسانی قرار ده که در این ماه زیسته اند و این ماه به سر آورده اند .
بار خدایا ، درود بفرست بر محمد و خاندان او و آنگاه که هلال ماه رمضان به محاق می افتد ، گناهان ما محو کن . و چون به سلخ رسد وروزهایش به آخر آید ، جامه شوخگن گناهان از تن ما بیرون کن ، آن سان که چون به سر شود ما را از هر خطا پیراسته و از هر گناه ، پاک ساخته باشی .
بار خدایا ، بر محمد و خاندان او درود بفرست . اگر در این ماه به راه کج رفته ایم ، به راه راستمان آور و اگر از حق عدول کرده ایم ، به حقمان بازگردان و اگر دشمن تو ، شیطان ، بر
ما چیره شد ، ما را از چنگال اورهایی بخش .
ای خداوند ، ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش را به طاعات ما آراسته گردان . ما را یاری ده که روزهایش را روزه بداریم و شبهایش را به نماز و تضرع و خشوع و مذلت در پیشگاه تو به سحررسانیم ، تا مباد که روزهایش به غفلت ما شهادت دهند و شبهایش به سهل انگاری ما .
ای خداوند ، چنان کن که در دیگر ماهها و روزها تا زنده ایم چنین باشیم . چنان کن که در شمار بندگان صالح تو در آییم : آنان که بهشت رابه میراث برده اند و در آن جاویدانند ، آنان که همه آنچه را که باید ادا کنندادا می کنند و باز هم دلهایشان ترسان است ، آنان که باید نزدپروردگارشان باز گردند ، آنان که به کارهای نیک می شتابند و در آن بر یکدیگر سبقت می گیرند .
بار خدایا ، در هر وقت و در هر زمان و در هر حال بر محمد و خاندانش درود بفرست ، به شمار درودهایی که بر همه کسانی که شایان درود توبوده اند فرستاده ای و چندین برابر آنها ، آن سان که هیچ کس جز توشمارش نتواند کرد . انک فعال لما ترید .