کد مطلب:369777 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:160

پی نوشتها
 1 . سوره 66/آیه 8
2 . سوره 6/آیه 160
3 . سوره 2/آیه 261
4 . سوره 2/آیه 245
5 . سوره 2/آیه 152
6 . سوره 14/آیه 7
7 . سوره 40/آیه 60