کد مطلب:369780 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:162

نیایش چهل و ششم
 . دعای آن حضرت است در روز عید فطر و روز جمعه . چون از نماز باز می گشت روی به قبله می ایستاد و این دعا می خواند .
ای خداوندی که رحمت می آوری بر آن کس که بندگان تو بر اورحمت نمی آورند .
ای خداوندی که می پذیری آن را که رانده هر شهر و دیار است .
ای خداوندی که تحقیر نمی کنی آنان را که دست نیاز به سوی تودراز کنند .
ای خداوندی که نومید نمی گردانی آنان را که به اصرار از تو چیزی خواهند .
ای خداوندی که از درگاه خود نمی رانی آنان را که در خواهندگی دلیری می کنند .
ای خداوندی که واپس نمی زنی ارمغانی را که به پیشگاهت آرند ، هر
چند خرد و بی مقدار باشد ، و هیچ کاری را بی اجر نمی گذاری ، هر چند ناچیز باشد .
ای خداوندی که اندک عملی را می پذیری و بر آن پاداش بزرگ می دهی .
ای خداوندی که نزدیک می شوی به هر کس که به تو نزدیک گردد .
ای خداوندی که به نزد خود فرا می خوانی آن کس را که از تو روی گردانیده است .
ای خداوندی که نعمت خود دیگر گون نکنی و در کیفر گنهکاران شتاب نورزی .
ای خداوندی که نهال نیکی را می پروری تا به ثمر نشیند و از گناهان عفو می کنی تا یکسره از میان بروند .
آرزوها پیش از آنکه عرصه کرم تو پیمایند ، روا شده باز گشتند وکاسه های حاجت حاجتمندان از فیض جود تو لبالب گردید و اوصاف را پیش از آنکه به حقیقت تو رسند رشته از هم بگسیخت . تو راست فراترین فرازها ، فراتر از هر فرا رونده ای ، و تو راست بزرگ ترین جلالتها ، برتر از هر جلالتی .
هر صاحب جلالت در برابر جلالت تو خرد است و هر شریف درجوار شرف تو حقیر . آنان که رخت به آستان دیگری جز آستان توکشیدند ، نومید شدند و آنان که به درگاهی جز درگاه تو روی نهادندزیانمند گردیدند و آنان که جز به تو پرداختند تباه گشتند و آنان که درطلب قوت نه به صحرای فضل تو آمدند به قطحسال گرفتار شدند .
بار خدایا ، درگاه تو به روی خواهندگان گشوده است و عطایت سائلان را رایگان است و فریاد رسیت فریاد خواهان را نزدیک .
امیدواران از تو نومید نشوند و جویندگان از عطای تو مأیوس نگردند و آمرزش خواهان از عقوبتت به شقاوت نیفتند .
ای خداوند ، خوان
نعمتت برای آنان که نافرمانیت کنند گسترده است . و بردباریت در حق آنان که با تو خصومت ورزند مهیاست . نیکی در حق بدان شیوه توست و شفقت بر متجاوزان سنت تو . آن سان که درنگ کردن تو در مؤاخذت ، ایشان را فریفته است که توبه نکنند ومهلت دادن تو آنان را از گرایش به تو باز داشته است . و حال آنکه در کیفرآنان درنگ کرده ای تا مگر به فرمان تو سر نهند ، و آن را که مهلت عنایت کرده ای از آن روست که به دوام ملک خود اعتماد داری . پس هر کس که سزاوار سعادت باشد روزگارش به سعادت پایان یابد و هر که سزاوارشقاوت بود به شقاوتش خوار خواهی ساخت . همه بر مقتضای حکم توشوند هر چه شوند و بازگشت امورشان به توست . هر چند زمان سرکشیشان به دراز کشد از سلطه تو فرو نخواهد کاست و چون دربازخواستشان شتاب نکنی حجت تو باطل نگردد ، که حجت تو پای بر جای است و بطلان ناپذیر و سلطه تو ثابت است و بی زوال . پس وای بر کسی که از تو رخ برتافته و خواری و نومیدی کسی راست که از تونومید گردد و بدترین شوربختی نصیب کسی است که به حلم تو فریفته آید . در چنین حالتی چنین کسی چه بسیار عذابهای گونه گون که خواهد چشید و چه زمانهای دراز که در وادی عقاب تو سرگردان خواهدماند و میان او و سر آمدن اندوهش چه فاصله ای بعید است و به رهایی ازتنگنایی که در آن افتاده هیچ امیدیش نیست . ای خداوند همه اینها که می کنی بر مقتضای عدالت و انصاف توست که
در آن نه جور بر کس کنی نه ستم بر کس روا داری .
بار خدایا ، تو حجتهای خود ، در پی یکدیگر و به یاری یکدیگر اقامه کرده ای و دلیلهای خود از دیر باز آشکار ساخته ای و پیش از این مردم رااز عذاب خود بیم داده ای و از روی تلطف ترغیب کرده ای و مثالهاآورده ای و مهلتهای دراز داده ای و عذاب خود به تأخیر افکنده ای هر چند یارای شتابت بود و در کار مؤاخذت درنگ ورزیده ای هر چندیارای تعجیلت بود . نه درنگ ورزیدنت از روی ناتوانی بوده است و نه مهلت دادنت نشانه سستی . اگر از مؤاخذت دست باز داشته ای ، نه ازروی غفلت بوده و اگر حکم خود به تعویق افکنده ای ، نه از روی مدارا .
بلکه تا حجتت رساتر افتد و کرمت کامل تر و احسانت وافی تر و نعمتت تمام تر نمایان شود . همه اینها بوده است و همواره هست و خواهد بود .
ای خداوند ، حجت تو فراتر از آن است که همه اش به وصف گنجد ومجد و بزرگیت برتر از آن است که کس به کنه آن رسد و نعمتت بیشتر ازآن است که در شمار آید و احسانت افزون تر از آن است که کمترین آن را شکر توان گفت . بار خدایا ، خاموشی می گزینم ، که از ستایشگریت ناتوانم و زبان بر می بندم ، که از تمجید و تکریمت عاجزم . ای خدای من ، نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی من است ، نه آنکه نخواهم ، که نمی توانم .
بار خدایا ، این منم که آهنگ درگاه تو کرده ام و خواهم که احسان وفضل نیکوی خویش از من دریغ نداری . پس بر محمد و خاندانش
درودبفرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا بانومیدی من به پایان مرسان و در برابر خواسته هایم دست رد به سینه من مزن . اگر از نزد تو باز می گردم یا به سوی تو می آیم ، در هر حال گرامیم دار ، که تو در گزاردن کارهایت به تنگنا نمی افتی و از ادای آنچه از توخواهند ناتوان نیستی . تو بر هر کار قادری . و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم .