کد مطلب:369785 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:176

اشاره
 . دعای آن حضرت است در روز عرفه .
حمد خداوندی را که پروردگار جهانیان است . بار خدایا ، حمد بادتو را ، ای پدید آورنده آسمانها و زمین ، ای صاحب جلالت و عظمت ، ای مهتر مهتران ، ای معبود هر معبود ، ای آفریننده هر موجود ، ای خداوندی که چون همگان از میان بروند تو باقی هستی ، خدایی که هیچ چیز همانندش نیست و هیچ چیز از حیطه علم او بیرون نیست و او بر هرچیز احاطه دارد و هر چیز را نگهبان است .
بار خدایا ، تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست :
خداوند یکتای تنهای بی همانند و یگانه .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوند کریم وبخشنده و در کرم و بخشندگی به حد نهایت ، خداوند عظیم و در عظمت بی مانند ، کبیر و صاحب کبریا .
تویی آن
خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوند متعال ودر نهایت تعالی و سخت انتقام گیرنده .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوندبخشاینده مهربان دانای حکیم .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوند شنوای بینای بی آغاز و آگاه .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوند کریم درکرم از همه افزون بر دوام و همیشه جاویدان .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوندی که پیش از همه بوده و پس از همه خواهد بود .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوندی که در عین اعتلا بر همه ، نزدیک است و در عین نزدیکی متعالی .
تویی آن خدای یکتا ، که هیچ خدایی جز تو نیست : خداوندشکوهمند بزرگ بزرگوار و شایان ستایش .
تویی خداوندی که هر چه آفریده ای نه از هیچ اصل و مایه آفریده ای ، و هر چه را نقش بسته ای بی هیچ نمونه ای نقش بسته ای ، وهر چه پدید آورده ای بی هیچ تقلیدی پدید آورده ای .
تویی که هر چه به عرصه وجود آورده ای به میزان معین آورده ای وهر چیز آماده کرده ای و کارهای عالم نیک سامان داده ای .
تویی که در آفرینش شریکی یاریت نکرده و در کارها به وزیریت نیاز نیفتاده و در کار تو را شاهد و ناظری نبوده است .
تویی که چون اراده کنی حتمی است و هر چه تقدیر کنی بر مقتضای عدل است و هر چه حکم کنی از روی انصاف است .
تویی که در مکان نگنجی و سلطه کس با سلطه
تو بر نیاید ، نه برهانت ناتوان کند و نه از گفتن و امانی .
تویی که هر چیز را شمار کرده ای و برای هر چیز مدت و زمانی معین قرار داده ای و هر چیز را به مقدار معلوم پدید آورده ای .
تویی که اوهام از درک ذات تو در مانند و افهام از چگونگی تو عاجزآیند و دیدگان جای تو در نیابند .
تویی که به حدی محدود نیستی و به صورتی تجسم نیافته ای وفرزندی نیاورده ای که خود از دیگری زاده شده باشی .
تویی که تو را ضدی نیست که به دشمنیت بر خیزد و همتایی نیست تابر تو پیشی جوید و همانندی نه که با تو دم برابری زند .
تویی که آفرینش آغاز کردی و موجودات بیافریدی و احداث کردی و ابداع کردی و هر چه ساختی نیکو ساختی .
بار خدایا ، منزهی تو . شگفتا چه بزرگ است شأن و منزلت تو ، چه بلند است مکانت و مقام تو و چه نیکو حق و باطل از یکدیگر جداساخته ای .
منزهی تو ، ای خداوند مهربان ، چه فراوان است مهربانی تو ، ای خداوند رؤوف ، چه عظیم است رأفت تو ، ای خداوند حکیم ، چه شگفت است دانایی تو .
منزهی تو ، ای پادشاه ، چه بسیار است قدرت تو ، ای بخشنده ، چه بی اندازه است توانگری تو ، ای رفیع پایه ، چه والاست رفعت تو . تویی دارنده شکوهمندی ، تویی دارنده بزرگواری ، تویی در خور سپاس وستایش . منزهی تو ، ای خداوندی که دستت به نیکیها گشاده است . اگرهدایتی هست ، از جانب توست . هر کس از متاع این جهانی یا ثواب آن جهانی
چیزی از تو خواهد ، بیابد .
منزهی تو ، ای خداوندی که هر چه در عرصه پهناور علم تو جای دارددر برابرت خاضع است و هر چه فرود عرش توست در برابر عظمتت خاشع است و همه آفریدگانت در برابرت سر تسلیم فرو دارند .
منزهی تو ، نه به حواس ما در آیی ، نه به دست پسودن و لمس احساس شوی ، نه کس بر تو مکری تواند کرد ، نه کس از تو چیزی پنهان تواند داشت ، نه کس تواند با تو راه خلاف پوید یا با تو منازعه کندیا بر تو چیره گردد یا با تو جدال کند یا بفریبدت یا بر تو کیدی اندیشد .
منزهی تو ای خداوند ، راه تو راهی هموار است و فرمان تو طریق نیکبختی است . تو زنده ای و همه را به تو نیاز است .
منزهی تو ای خداوند ، سخنت همه حکمت است و تقدیرت حتم .
چون اراده کنی ، به اجرا در آید .
منزهی تو ای خداوند ، کس نیست که مشیت تو را باز گرداند وکلمات تو دگرگونی نپذیرد .
منزهی تو ای خداوند ، آثار قدرتت آشکار است . آفریننده آسمانهایی و خالق جانهایی .
حمد باد تو را ، حمدی که به دوام تو بر دوام ماند .
حمد باد تو را ، حمدی که تا نعمتت جاودانه است جاودانه ماند .
حمد باد تو را ، حمدی در برابر احسانت ، حمدی که به خشنودیت بیفزاید .
حمد باد تو را ، با هر حمد گوی دیگر ، و شکر باد تو را ، شکری که شکر گزاران از ادای آن بازمانند .
حمد باد تو را ، حمدی که تنها تو
را سزد و بدان جز به تو تقرب نتوان جست .
حمدی که دوام نعمت پیشین را سبب شود و نعمتهای تازه را دوام بخشد .
حمدی که با گذشت روزگاران مضاعف گردد و همواره و پی در پی روی در فزونی نهد .
حمدی که فرشتگان حسابگر از شمار آن در مانند و بر آنچه فرشتگان کاتب در لوح محفوظ ثبت کرده اند فزونی گیرد .
حمدی که همتر از عرش مجید تو بود و با کرسی رفیع تو همسنگ باشد .
حمدی که ثوابش در نزد تو به کمال باشد و جزای آن ، هر جزای دیگر را مستغرق خود سازد .
حمدی که آشکارش عین نهانش بود و نهانش با صدق نیت همراه .
حمدی که هیچ مخلوقی همانند آن تو را نستوده باشد و کس جز توارج آن نشناسد .
حمدی که هر جهد شمارگرانش را نیاز به یاری افتد و هر کس آهنگ آن کند که حق ادای آن به جای آرد ، به تأیید تواش حاجت باشد .
حمدی که هر حمد دیگر را که آفریده ای در خود گرد آورد و هرحمدی را که زین پس بیافرینی در رشته انتظام کشد .
حمدی که هیچ حمدی به سخن تو نزدیک تر از او نباشد و از سراینده آن ، حمد گوینده تری نبود .
حمدی که به پاس کرم تو بر نعمتها بیفزاید و تو به پاس احسانت پی در پی بر آن بیفزایی .
حمدی که شایان عظمت ذات تو باشد و با عزت و جلال تو برابرشود .
ای پروردگار من ، تحیت و درود بفرست بر محمد و خاندان محمد ، آن پیامبر برگزیده پسندیده گرامی مقرب درگاهت ، برترین تحیات ودرودهای خود را ، و او را برکت ده
سرشارترین برکات خود ، و رحمت خود بر او فرست ممتع ترین رحمتهایت را .
ای پروردگار من ، تحیت و درود بفرست بر محمد و خاندان او ، تحیت و درودی پاک که هیچ تحیت و درودی پاک تر از آن نباشد ، تحیت ودرودی فزاینده که هیچ تحیت و درودی فزاینده تر از آن نبود ، تحیت ودرودی خشنود کننده که برتر از آن تحیت و درودی صورت نبندد .
ای پرودگار من ، تحیت و درود بفرست بر محمد و خاندان او ، تحیت و درودی که خشنودش گرداند و بر خشنودیش بیفزاید ، تحیت ودرودی که تو را خشنود گرداند و خشنودیت از او فزونی گیرد ، تحیت ودرودی آن چنان که جز آن را بر او نپسندی و جز او را شایان آن ندانی .
ای پروردگار من ، تحیت و درود بفرست بر محمد و خاندان او ، تحیت و درودی که از غایت رضای تو فراتر رود و به بقای تو باقی ماند وآن سان که کلمات تو را پایانی نیست پایان نپذیرد .
ای پروردگار من ، تحیت و درود بفرست بر محمد و خاندان او ، تحیتی که تحیات ملائکه تو را و پیامبران تو و رسولان تو را و اهل طاعت تو را در یک رشته گرد آورد و درودهای بندگان تو را از جن و انس و آنان که دعوت تو را اجابت کرده اند ، در بر گیرد و تحیت و درود همه اصناف آفریدگانت را در خود گرد آورد .
ای پروردگار من ، تحیت و درود بفرست بر او و خاندانش ، تحیت ودرودی که بر هر درود و تحیتی که زین پیش بوده
یا ازین پس خواهد بوداحاطه یابد . و بر او و خاندانش تحیت و درود بفرست ، تحیت و درودی که در نزد تو و در نزد غیر تو پسندیده آید و با آن ، تحیات و درودهایی بیافرینی که آنچه پیش از این درود و تحیت فرستاده ایم مضاعف گردد وبا گذشت روزگاران بر آن بیفزایی و بیفزایی تا آنجا که کس جز تو آنها را احصا نتواند کرد .