کد مطلب:369786 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:164

قسمت دوم
 ای پروردگار من ، بر اهل بیت طیبین او که آنان را برای قیام به امرخود برگزیده ای و خازنان علم خود و حافظان دین خود و خلفای خودبر روی زمین و حجتهای خود بر بندگان قرار داده ای و آنان را به خواست خود از هر ناپاک پاک گردانیده ای و طریق رسیدن به مقام قرب خود و وصول به بهشت ساخته ای ، تحیت و درود بفرست .
ای پروردگار من ، بر محمد و خاندان او تحیت و درود بفرست ، تحیت و درودی که بدان بخشش و انعامت را در حق آنان فراوان گردانی و هر گونه عطایای خود به ایشان به کمال رسانی و عواید و فواید فراوان نصیبشان سازی .
ای پروردگار من ، بر محمد و خاندان او تحیت و درودی بفرست که نه آغازش را حدی باشد ، نه مدتش را پایانی و نهایتی .
ای پرودگار من ، تحیت و درود بفرست بر ایشان ، تحیت و درودی همسنگ عرش عظیم خود و هر چه در فرود عرش جای دارد ، لبالب آسمانها و هر چه فراتر از آنهاست و به شمار زمینها و هر چه در زیرآنهاست و هر چه بین آنهاست . تحیت و درودی که تقرب تو را در
پی داشته باشد و تو را و ایشان را خشنود گرداند . همواره و همانند اینهاتا ابد .
بار خدایا ، در هر زمان دین خویش به امامی یاری بخشیده ای که او رابر پای داشته ای تا علم راهنمای بندگانت شود و در بلاد تو چراغ فروزان هدایت گردد و رشته پیمان او به رشته پیمان خود پیوسته ای و اورا وسیله خشنودی خود ساخته ای و اطاعت او فریضه گردانیده ای ومردم را از سرکشی در برابر او بر حذر داشته ای و فرمان داده ای که به هر چه امر می کند اطاعت کنند و از هر چه نهی می کند باز ایستند و کس بر او پیشی نگیرد و کس از او واپس نماند و او نگهدار کسانی است که بدو پناه می برند و کهف امان مؤمنان است و حلقه اعتصام ایشان است وجلال و جلوه جهانیان است .
بار خدایا ، به ولی خود الهام نمای که شکر نعمتی را که به او ارزانی داشته ای به جای آرد و ما را نیز الهام ده که شکر نعمت هدایت او به جای آریم و او را از جانب خود سلطه و توانایی ده و به آسانی راه پیروزی بر اوبگشای و به نیرومندترین ارکان قدرت خود یاری اش فرمای و پشتش محکم و بازوانش توانا گردان و زیر نظر مراقبت خویش قرار ده ودر سایه حفظ خود حفظش نمای و به ملائکه خود یاری اش ده و به لشکرپیروزمند خود مددش رسان .
ای خداوند ، کتاب خود ، حدود و شرایع خود و سنتهای پیامبر خود راصلواتک اللهم علیه و آله بدو بر پای دار و هر چه را ظالمان از معالم دینت میرانیده اند بدو زنده دار و بدو زنگ ستم ستمکاران
از آیین خویش بزدای و بدو دشواریها از راه خود دور گردان و به نیروی اوکسانی را که از راه تو منحرف شده اند از میان بردار و آن کسان را که صراط مستقیم تو را راه کج جلوه می دهند نابود نمای .
ای خداوند ، ولی و امام خود را برای دوستانت قلبی مهربان و نرم عطا کن و دست قدرت او بر دشمنانت گشوده گردان و رأفت و رحمت وعطوفت و محبتش را نصیب ما گردان و ما را از نیوشندگان وفرمانبرداران امر او قرار ده و چنان کن که در راه رضای او سعی کنیم ویاری اش نماییم و مدافع او در برابر دشمنش باشیم و این سبب تقرب مابه تو و رسول توصلواتک علیه و آلهگردد .
بار خدایا ، تحیت و درود بفرست دوستان ایشان را : آن اعتراف کنندگان به مقام و منزلت ایشان ، آن پیروی کنندگان راه ایشان ، آن پای نهندگان به جای پای ایشان ، آن چنگ زنندگان به رشته آیین ایشان ، آن تمسک جویان به دوستی ایشان ، آن پذیرندگان پیشوایی ایشان ، آن تسلیم شوندگان به فرمان ایشان ، آن کوشندگان در طاعت ایشان ، آن منتظران دولت ایشان و آن چشم به راهان ظهور ایشان . تحیت و درودی مبارک پاکیزه ، فزاینده ، در هر بامداد و هر شبانگاه .
ای خداوند ، بر ایشان سلام کن و بر ارواحشان . اعمالشان با تقوی توأم نمای و احوالشان به صلاح آور و توبه شان بپذیر ، که تو ، توبه پذیرنده و مهربانی ، تو بهترین آمرزندگانی . ما را به رحمت خود باآنان در دار السلام بهشت جای ده ، ای مهربان ترین مهربانان .
بار
خدایا ، امروز روز عرفه است . روزی است که آن را شریف وگرامی داشته ای و تعظیم و تجلیل کرده ای . در این روز رحمت خودپراکنده ای و بر مردمان به عفو خود منت نهاده ای و عطای خود در حق ایشان افزوده ای و بر بندگانت تفضل فرموده ای .
ای خداوند ، من آن بنده توأم که هم پیش از آفریدن او ، او را از نعمت خود بر خوردار ساختی و هم پس از آن . او را در زمره کسانی آورده ای که آنان را به دین خود راه نموده ای و به گزاردن حق خویش توفیق داده ای واکنون چنگ در ریسمان استوار دوستی تو زده و تواش در حزب خودداخل کرده ای و راهش نموده ای که با دوستانت دوستی ورزد و بادشمنانت دشمنی کند . سپس فرمانش دادی و او فرمان نبرد ، منعش کردی و به منع تو وقعی ننهاد ، از معصیت خود نهیش کردی فرمان توخلاف کرد و مرتکب همان اعمالی شد که از آن نهیش کرده بودی ، اما نه از روی عناد و گردنکشی ، بلکه هوای نفسش او را به اعمالی فرا خواندکه تو از آن دورش خواسته بودی و از آتش ترسانده بودی . دشمن تو ودشمن اوشیطان بفریفتش تا در عین آگاهی از عذاب تو ، مرتکب معاصی شد . اکنون به عفو تو امید بسته و به بخشایش تو مطمئن گشته است . با آن همه احسان که تو در حق او کرده بودی از دیگر بندگانت سزاوارتر بود که چنان نکند که کرده بود .
ای خداوند ، این منم که در برابر تو ایستاده ام ، خوار و ذلیل و خاضع وخاشع و خائف و معترف به
گناهان بزرگی که بارش را بر دوش می کشم وخطاهای عظیمی که مرتکب شده ام . در سایه عفو تو خزیده ام و به جواررحمت تو پناه جسته ام و به یقین می دانم که کسی مرا از تو زنهار نخواهدداد و کس مرا از کیفر تو در امان نخواهد داشت .
بار خدایا ، اکنون که به درگاهت روی نهاده ام ، تو نیز آن پرده که برگنهکاران می کشی بر من نیز بکش و بر من ببخشای آن بخشایش خودرا که به کسی ارزانی می داری که خود را تسلیم تو می کند . بر من احسان کن ، آن سان که در حق کسی که آرزوی آمرزش تو دارد ، که احسان توهر چند سترگ بود در نظرت به چیزی نسنجد .
بار خدایا ، برای من در این روز نصیبی قرار ده که از آن به خشنودی تو رسم و مرا از ثوابی که پرستندگانت از آن بهره ور می شوند تهیدست باز مگردان ، که هر چند نتوانسته ام از اعمال نیک چیزی تقدیم دارم ، آن سان که دیگران تقدیم داشته اند ، ولی توحید تو و نفی اضداد و امثال از تو را تقدیم داشته ام و از درهایی به نزد تو آمده ام که تو خود فرموده ای که از آن درها به سوی تو آیند و به درگاه تو به چیزی تقرب جسته ام که تابه آن تقرب نجویند ، به تو تقرب نتوانند یافت . آنگاه از پی آن تقرب به درگاه تو توبه کرده ام ، در عین خواری و فروتنی و حسن ظن به تو واعتماد به رحمت تو ، و امید به تو را که امیدواران از آن نومید نمی شوندشفیع خود گردانیده ام .
ای خداوند ، دست سؤال پیش
تو دراز کرده ام ، همانند موجود حقیرذلیل بینوای فقیر ترسانی ، زنهار خواه ، همراه با ترس و تضرع و پناه آوردن به تو و التجا به ذیل جلال تو ، نه از سر گردنکشی و چون متکبران به تکبر ، نه از روی اعتلا آن سان که عبادت کننده را دلیر سازد و نه ازروی اتکا به شفاعت شافعان . ای خداوند ، من کمترین کمترانم و خوارترین خوارترانم ، همانندذره ای یا حتی کمتر از آن . و اینک ای خداوندی که در کیفر بدکاران شتاب نمی کنی و فرو رفتگان در ناز و نعمت را مهلت می دهی وگنهکاران را به انعام خود عفو می کنی و به فضل خویش از خطاکاران مهلت باز نمی گیری ، من بدکاری هستم معترف و خطاکاری هستم لغزیده و به سر در آمده . دلیرانه در برابر تو مرتکب گناه شده و به عمدمعصیت تو کرده ام . من همانم که اعمال ناپسند خود را از بندگان تومستور داشته و در نزد تو آشکار ساخته ام . من همانم که از بندگانت ترسان بوده ولی خود را از تو در امان دیده ام . من همانم که از سطوت توبیمناک نشده ام و از خشم تو ترسی به دل راه نداده ام . من بر خود جنایت کرده ام ، من گروگان بلای خویشتنم ، من از شرم و حیا بهره ای چندان نبرده ام و من گرفتار رنجی دیرینه ام .
بار خدایا ، تو را سوگند می دهم به آن که از میان خلق او رابرگزیده ای ، به آن که او را برای خود پسندیده ای ، به آن که از میان آفریدگانت او را اختیار کرده ای ، به آن که او را برای خود برگزیده ای ، به آن
که طاعت او را به طاعت خود پیوسته ای و معصیت او را معصیت خود دانسته ای و دوستی اش به دوستی خود قرین ساخته ای و دشمنی اش را دشمنی خود شمرده ای ، در این روز مرا چونان کسانی که از گناه بیزاری جسته اند و به تو پناه آورده اند و توبه کرده و به آمرزش تو پیوسته اند خلعت عفو و رحمت خود بپوشان .
بار خدایا ، از هر چه پرستندگان و مقربان خود را نصیب می دهی ، مرانیز نصیب ده . مرا خاص خود گردان ، بدان گونه که وفا کنندگان به عهدخود را و آنان را که در عبادت تو خویشتن به رنج افکنده و در خشنودی تو کوشیده اند ، خاص خود می گردانی . مرا به سبب قصور دربندگی ات یا تجاوز از حد خویش و احکام تو ، مؤاخذت مفرمای . بار خدایا ، چنان مباد که مرا مهلت دهی تا به تدریج سزاوار کیفرشوم ، چونان کسی که نعمت از من باز گرفت و چنان پنداشت که هر خیرو نیکی که هست از جانب اوست ، تا آنجا که تو را هم در نعمتی که نصیب من شده بود شریک نساخت .
ای خداوند ، مرا از خواب غافلان و ناهشیاری اسرافکاران وخواب آلودگی خذلان رسیدگان بیدار و آگاه ساز . دلم را به کاری بر گمار که اطاعت کنندگان را بدان گماشته ای و متعبدان را بدان واداشته ای و بندگان سهل انگار را بدان از عذاب رهایی بخشیده ای .
بار خدایا ، مرا از هر چه از درگاه تو دور می دارد ، یا میان من و فیضی که از سوی تو به من می رسد حایل می گردد ، یا از هر قصد که نزد تو کنم باز می دارد ، در
پناه خود دار .
ای خداوند ، آن راه خیر را که به سوی تو رهنمون است پیش پای من هموار نمای . در رسیدن به نیکیها از آن راه که خود فرموده ای ، سبقت رابر من آسان کن و تلاش برای دست یافتن به آنها را ، بدان گونه که خودخواسته ای ، نصیب من فرما .
مرا همراه کسانی که وعده عذاب تو را سهل می انگارند تباه مکن وبا آنان که آماج انتقام تو هستند هلاک منمای و با آن گروه که از طریق تومنحرف می شوند خرد و شکسته مکن . مرا از گردابهای فتنه رهایی بخش و از تنگناهای بلا وارهان و آن سان مهلتم مده که به غفلت گرفتارآیم .
ای خداوند ، میان من و دشمنی که گمراهم سازد و هوای نفسی که هلاکم گرداند و زیانی که مرا فرو گیرد ، حایل شو . از من همانند آن کس که بر او خشم گرفته ای و از او خشنود نگردیده ای ، رویگردان مشو . مرااز خود مأیوس مساز . آن سان که نومیدی از رحمتت بر من غلبه یابد .
ای خداوند ، بدان حد به من مبخش که تاب و توان آن را نداشته باشم که در زیر بار محبت فراوان تو گرنبار شوم . و مرا از دست مهل چونان کسی که دیگر در او امید خیری نبود و تو را با او کاری نباشد وباز گشتنش را فایدتی صورت نبندد . و مرا میفکن چونان کسی که ازچشم عنایت تو افتاده است و خواری و شوربختی اش فرا گرفته ، بل دستم را بگیر تا چون افتادگان نیفتم و چون گمگشتگان نهراسم و چون فریب خوردگان نلغزم و در گرداب
هلاک شوندگان سرنگون نشوم .