کد مطلب:369787 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:184

قسمت سوم
 بار خدایا ، مرا سلامت عطا کن و از آن بلا که غلامان و کنیزان خودبدان مبتلا می سازی رهایی بخش و به مقام کسی رسان که مورد عنایت توست و نعمتش داده ای و از او خشنود بوده ای و عمرش داده ای وستوده داشته ای و میرانده ای و خوشبخت ساخته ای .
بار خدایا ، طوق گردن من ساز دل برکندن مرا از هر چه حسناتم رابی ارج می سازد و برکاتم را از میان می برد .
بار خدایا ، شعار قلب من ساز انزجار از زشتیهای گناهان ورسواییهای معاصی را . مرا از کارهای اخروی که تو را خشنودمی گرداند به کارهای دنیوی که جز به مدد تو بدان دست نمی یابم مشغول منمای .
خداوندا ، برکن از دل من محبت این جهان سفله را که راه مرا ازدست یافتن به خیراتی که در نزد توست می بندد و چون خواهم که به سوی تو آیم سد راه من می شود و از تقرب به درگاه تو غافل می گرداند .
ای خداوند ، در دل من بیارای تنهایی در شبها و روزها را و مناجات باتو را . مرا عصمتی بخش که به خشیت تو نزدیک گرداند و از ارتکاب محارم دور دارد و از اسارت در چنگال گناهان بزرگ آزاد ساز .
بار خدایا ، مرا از آلودگی معصیت و شوخگنی گناهان پاکیزه ساز وجامه عافیت و تندرستی بر من افکن و در حله ای از نعم گسترده خودبپوشان و احسان و بخشش خود پی در پی نصیب من گردان و به توفیق و رهنمایی خویشم یاری نمای و چون آهنگ کاری شایسته کنم یا سخنی شایسته گویم یا عملی نیکو انجام دهم ، یاری ام ده و مرا
به نیرو و قوت خود وامگذار بی آنکه تو خود قوت و نیرویم بخشیده باشی .
بار خدایا ، آن روز که مرا برای دیدار خود از گور بر می انگیزی ، خوارم مگردان و در نزد اولیای خود رسوایم مساز و ذکر خود از یاد من مبر و زبان شکر و سپاس خویش از من مگیر ، بلکه در حالات سهو وبی خبری ، آن هنگام که جاهلان از سپاس نعمتهایت غافلند همواره شکر و سپاس خویش بر زبان من جاری فرمای و مرا الهام کن که دربرابر نعمتی که مرا داده ای سپاست گویم و به آن خیرات که مرافرستاده ای معترف آیم .
بار خدایا ، رغبت مرا به خود فراتر از رغبت هر رغبت کننده ای قرار ده و سپاس مرا فراتر از سپاس هر سپاس گوینده ای . به هنگام فقرکه دست نیاز به سوی تو دراز می کنم مرا وامگذار و بدان اعمال که به جای آورده ام و نه در خور مقام جلال تو بوده تباهم مکن و چون دشمنانت دست رد به روی من مزن ، که من در برابر تو تسلیمم و می دانم که حجت تو راست و تو به فضل و بخشایش سزاوارتری و در مقام احسان سود رساننده تر . تو سزاوارتری که از تو بترسند . تو سزاوارتری که از تو آمرزش خواهند . تو به عفو شایسته تری تا به عقوبت کردن . توبه پوشیدن گناه نزدیک تری تا به افشا کردن .
ای خداوند ، مرا به حیاتی خوش و پاکیزه زنده بدار که به هر چه خواهم برسد و به آنچه دوست می دارم پایان یابد ، چندان که دست به کاری نزنم که تواش خوش نداشته باشی یا مرتکب کاری نشوم که تو ازآن نهی
فرموده ای . از تو خواهم که بمیرانی مرا همانند آن کسان که روشنایی شان در برابرشان و در سمت راستشان حرکت می کند . (1)
بار خدایا ، مرا در برابر خود ذلیل گردان و در نزد بندگانت عزیز دار .
چون با تو خلوت کنم ، فروتنیم بخش و در میان بندگان خود سر فراز دارو از هر کس که به منش نیازی نیست بی نیاز گردان و هر چه بیشترم فقیر ونیازمند درگاه خود ساز .
ای خداوند ، مرا از شماتت دشمنان و نزول بلا و ذلت و رنج در پناه خود دار . از عیبها و خطاهای من که خود از آن آگاهی اغماض کن ، همانند کسی که اگر حلمش مانع نمی آمد انتقام می گرفت و اگر طریق مدارا نمی پیمود گناه را کیفر می داد .
بار خدایا ، هر گاه در این جهان خواهی که بر قومی فتنه ای یاناسزایی وارد آوری ، مرا که به تو پناه جسته ام از آن میان رهایی ده وهمچنان که در این جهانم در جایگاه رسوایان بر پای نداشته ای در آن جهان نیز در جایگاه رسوایانم بر پای مدار و در حق من نعمتهای این جهانی با نعمتهای آن جهانی و فواید دیرینه با فواید تازه توأم گردان وعمر مرا آن قدر دراز مکن که به قساوت قلبم انجامد و بر سر من حادثه ای دردناک و سخت مفرست که شکوه و آب و رنگ من از میان ببردو مرا به مقامی فرومایه که قدر و منزلت من حقیر گرداند یا به نقیصه ای که بدان مقام و مرتبت خویش از کف بدهم گرفتار منمای .
ای خداوند ، مرا چنان مترسان که ترسم به نومیدی کشد و چنان مرابیم مده که وحشت
بر سراسر قلبم چیره شود . چنان کن که ترسم تنها ازعذاب تو باشد و وحشتم از انذار و هشدار تو و دهشتم به هنگام تلاوت آیات کتاب تو .
بار خدایا ، شبم را آباد دار : به بیدار ماندنم برای عبادت تو و شب زنده داریم در تنهایی برای تو و بریدن از همگان و آرامش یافتن تنها به تو و آوردن حوایج به درگاه تو و اصرار در طلب برای رهاییم از آتش جهنم و زنهار دادنم از عذابی که گنهکاران در آن گرفتارند . ای خداوند ، مرا در وادی عصیان سرگشته رها مکن و تا زنده ام درورطه سهو و بی خبریم وامگذار و مرا به حالی میفکن که دیگران از من پند گیرند یا سبب عبرت همگان شوم یا کسی در من بنگرد و گمراه شود .
و در زمره کسانی که با آنان مکر میکنی ، با من مکر مکن و دیگری را به جای من مگزین و نامم را به طومار گنهکاران مبر و تنم را در کشاکش گرفتاریهای این جهانی و عذابهای آن جهانی دیگرگون منمای و مرامضحکه مردم قرار مده و مسخره درگاه خود مساز . چنان کن که پیوسته در جست وجوی خشنودی تو باشم و در تلاش برای انتقامجویی ازدشمنان تو .
بار خدایا ، خنکی عفوت را ، حلاوت رحمتت را ، روح و ریحان وبهشت پر نعمتت را ارزانی من دار و از فضل خویش به من بچشان طعم فراغت را در گزاردن آنچه تو دوست می داری و طعم مجاهدت را درآنچه موجب تقرب به درگاه توست و مرا تحفه ای کرامند عطا کن .
بار خدایا ، چنان کن که در تجارتم سود برم و بی هیچ زیان باز
گردم وخوف ایستادن و پاسخ گفتن در روز باز جست را در دل من افکن و به دیدار خود مشتاق فرمای و به توبه ای بی بازگشت که پس از آن نه گناه خردم باقی ماند نه گناه بزرگ ، نه گناه آشکار و نه گناه پنهان ، توفیق ده .
بیخ کینه مؤمنان از سینه من برکن . قلبم را با مردمان فروتن مهربان گردان . با من چنان باش که با صالحان هستی . به زیور پرهیزگارانم بیارای . نام نیک من بر زبان آیندگان جاری گردان آوازه من در میان معاصران به نیکی بلند نمای و در روز رستاخیز مرا در زمره آنان که باپیامبر تو مهاجرت کردند در آور .
بار خدایا ، مرا فراخی نعمت ده به حد کمال و کرامتهای آن از پی یکدیگر به من ارزانی دار . دستان من از عطای خود پر کن و مواهب کرامند خویش به سوی من روان دار . مرا در بهشتی که برای برگزیدگان خویش آراسته ای ، در جوار اولیای پاک خود جای ده .
تشریف عطای خویش بر من بپوشان و در منازلی که برای دوستانت مهیا ساخته ای مکان ده . برای من مکانی مطمئن که در آن آرام گیرم وجایی که در آن مسکن گزینم و دلم شاد شود ، برگزین . ای خداوند ، کیفرمرا با گناهان بزرگی که مرتکب شده ام برابر منمای و در آن روز که اسرار آشکار می شود هلاکم مکن . هر شک و شبهتی از دلم بزدای . ازدروازه های رحمت راه من به حق بگشای . سهم مرا از مواهب نعم خودافزون فرمای و از سر افضال خویش نصیبم را از احسان و بخشش خود فراوان گردان .
بار خدایا
، دلم را به آنچه در نزد توست آرام و مطمئن نمای و همه قصدمرا ویژه اعمالی ساز که رضای تو در آن باشد و مرا به کاری برگمار که خاصان درگاهت را بر آن می گماری . چون خردها به غفلت افتند ، تو دل مرا به آب طاعت خویش سیراب فرمای و توانگری و عفت و آسایش وبی گزندی و تندرستی و فراخی در روزی و آرامش و عافیت را همه یکجانصیب من گردان . حسنات مرا با معصیتی که به آن آمیخته گردد تباه منمای . خلوتهایم را به خیالات ناپسندی که برای آزمایش بر دل من می فرستی بر هم مزن . آبروی مرا حفظ کن که چیزی از مردم زمانه نخواهم و مرا از خواهش فاسقان باز دار . پشتیبان ستمگرانم قرار مده ومرا از همدلی و همدستی با آنان در محو کتاب خود در امان دار . محافظتم کن ، آن سان که خود ندانم و از هر بد در امان باشم . درهای توبه و رحمت ورأفت و رزق فراوان خود به رویم بگشای ، که من از روی آورندگان به درگاه توام . بار خدایا ، نعمتت را بر من تمام کن ، که تو بهترین نعمت دهندگانی . برای خشنودی خود ، باقی عمر مرا در حج و عمره سپری ساز ، ای پروردگار جهانیان . و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین ، و السلام علیه و علیهم ابد الآبدین .