کد مطلب:369788 شنبه 7 اسفند 1395 آمار بازدید:158

پی نوشتها
 1 . در اینجا آیه
الکرسی و معوذتین و قل هو الله احد را بخوان .