کد مطلب:369817 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:239

مقدمه
 «زبان دعا» كه در صحيفه براي تعليم و تربيت شيعيان مورد استفاده قرار گرفته است برترين شيوه تربيتي است. اين زبان به عنوان زباني عاطفي - عقلاني شور و شعوري دل انگيز مي‌آفريند او را به مقصد تربيت رهنمون مي‌سازد. رهنمودهاي كلي و دستورالعمل‌هاي جزيي تربيتي صحيفه كه مبتني بر شالوده‌هاي بنيادين انسان شناختي و نگاه پيوسته به مقصد عالي تربيت است به نظام تعليم و تربيت اسلامي ساختاري منطقي و زيبا بخشيده است. اگر چه ساختار به نحو مشخص در صحيفه نمود ظاهري ندارد؛ ولي نيازمند استنباطي است كه همه‌ي جنبه‌هاي آن را از نظر مباني، اهداف، اصول و روش‌ها مشخص سازد. در اين مقاله كوشيده‌ايم نظام تعليم و تربيت اسلامي را از حيث اهداف، مباني، اصول و روش‌هاي تربيت از طريق دعاهاي صحيفه مورد بررسي قرار دهيم.