کد مطلب:369827 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:214

روش‌هاي تربيت‌
 روش‌ها دستورالعمل‌هايي جزيي است كه براي ايجاد تغييرات مطلوب در متربي به كار گرفته مي‌شود. هر دسته از اين دستورالعمل‌ها در دامنه‌ي يك اصل تربيتي قرار گرفته و مبتني برآنند. در كشف روش‌ها توجه به مباني و اهداف تربيت و ارتباط با آن‌ها ضرورت دارد. در اين مقاله سعي بر آن است روش‌هاي تربيتي، مبتني بر اصول و با نگاه به اهداف و مباني صحيفه استخراج گردد.