کد مطلب:369840 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:228

اشاره
 اصول تربيت قواعدي است كه با نگاه به مباني و اهداف، كشف و در فرآيند تعليم و تربيت راهنماي عمل قرار مي‌گيرند. بر اساس مباني تربيت بازگشت، تذكر و اصل را مي‌توان به سه اصل مهم از اصول تربيت در صحيفه ارائه نمود.