کد مطلب:369845 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:224

اشاره
 در اين بخش تلاش شده تا برخي از روش‌هاي تربيتي مبتني بر اصول سه گانه «بازگشت، تذكر و عزت» از متن صحيفه استخراج و به عنوان راهبردهايي ويژه در جريان تعليم و تربيت و تغيير رفتار در متربيان پيشنهاد گردد. بدين منظور دوازده روش، مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ اگر چه شمار روش‌ها منحصر به اين تعداد نبوده و مربي با توجه به اصول بنيادين تربيت مي‌تواند در موقعيت‌هاي مناسب،روش‌هاي ديگري را نيز در عمل به كار گيرد.