کد مطلب:369859 شنبه 14 اسفند 1395 آمار بازدید:172

نتيجه گيري
 از آن چه گذشت آشكار گرديد كه نظام تربيتي اسلام داراي مؤلفه‌هاي گوناگون است كه مي‌توان آن‌ها را از متون اسلامي استخراج كرد و به نظريه‌هاي راهنماي عمل دست يافت. صحيفه‌ي سجاديه به عنوان اثري معتبر در ميان اين متون، داراي مضامين تربيتي بلندي است كه منبع قابل اعتمادي براي استنباط عناصر اساسي نظام تعليم و تربيت اسلامي است؛ در باب اهداف تربيتي صحيفه «قرب الهي» و «تربيت عقلاني» و «شناخت خدا» دو هدف واسطه‌اي مي‌باشند. «خداجويي، غفلت و خود دوستي» سه مبناي مهم تربيت هستند كه از دو مبناي «خداجويي و غفلت» اصل «بازگشت» و «تذكر» و با توجه به مبناي «خود دوستي»، اصل «عزت» استخراج مي‌گردد. در باب روش‌ها، در مجموع دوازده روش تربيتي كه همگي مبتني بر اصول سه گانه‌ي «بازگشت، تذكر و عزت» هستند، به دست مي‌آيند. اين روش‌ها عبارتند از: 1 - توبه؛ 2- تفضل؛ 3- تبشير؛ 4- نيكي در برابر بدي؛ 5- تأخير در كيفر (مبتني بر اصل بازگشت (6- موعظه؛ 7- يادآوري نعمت؛ 8- شناساندن حمد و ستايش (مبتني بر اصل تذكر)؛ 9- ابراز توانايي‌ها؛ 10- حسن ظن؛ 11- عذرپذيري و 12- عيب پوشي (مبتني بر اصل عزت).