کد مطلب:369869 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:229

(و اجعل القبور بعد فراق الدنیا خیر منازلها)
 نسبت بمنازل الدنیا و لو در قصرهای ده طبقه بلکه بیشتر و بر فرشهای ابریشمی و تختها و کرسیهای زرنگار و اثاثیه آراسته و پیشخدمتهای کمر بسته و خانم‌های زیبا آرایش کرده باشد، قبر بهترین این منازل باشد اما منازل بعد القبر در عالم آخرت البته بالاتر و بهتر از منزل قبر باشد