کد مطلب:369897 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:156

(و هب لنا حسن شمائل الأبرار)
 دنیوی و بدعاء مؤمنین و بتوسل بائمه طاهرین و باعمال صالحه و چه در آخرت بشفاعت شفعاء و بحمل معاصی بر ظالمین بآنها و معاندین و سایر اسباب نجات عرض میکنی پروردگارا قرآن را سبب نجات از کلیه عقوبات من قرار ده.