کد مطلب:369901 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:153

(و تقفو بنا آثار الذین استضاء بنوره)
 و عنایت فرما بما آثار کسانی که بنور قرآن قلبهای آنها روشن شده روشنایی بنور قرآن عمل بر طبق آنست که هر چه انسان غور کند در قرآن و کوشش کند در معانی او معرفتش زیاد میشود و عقیده‌اش محکم میگردد و ایمانش قوی میشود و عملش بالا میزند و قلبش روشن میگردد و دین او مستقر میشود در صورتی که بر طبق دستورات او رفتار نماید و اثر تابع مؤثر است مثل شفاء که تابع دوا است و مؤثر قرآنست که اثرش نورانیت قلب است و راهنمای حق و حقیقت است.