کد مطلب:369902 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:162

(و لم یلههم الامل عن العمل فیقطعهم بخدع غروره)
 و از کسانی قرار ده که آمال و آرزوهای دنیوی او را بازندارد از عمل بوظائف دینی پس صدا کند او را بخدعه‌ها و فریب خورد و در چاه ضلالت بیفتند قرآن جلوگیری کند مرا از این خدعه‌ها و فریب‌ها و آمال و آرزوها. أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‌14، ص: 312

اللهم صل علی محمد و آله و اجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا و من نزعات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا.

و لأقدامنا عن نقلها الی المعاصی حابسا و لالسنتنا عن الخوض فی الباطل من غیر آفة مخرسا

در قرآن در دلهای شب بتلاوت و قرائت و استفاده از فرمایشات او انس بگیریم چنانچه قبلا اشاره شد بآیات سوره تنزیل و چیز دیگر برابر قرآن اختیار نکنیم که در این صورة شب را تا سحر اشتغال بقرائت روزنامه‌ها و مقالات و بتماشاخانه‌ها و سینماها و بمجالس لهو و بعد بقمار و شراب و رقص، و خوبان از کسبه بحساب و دفتر و سایر امور مباحه طی میکنند.