کد مطلب:369904 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:151

(حتی توصل الینا فهم عجائبه)
 پس از اینکه این موانع از قلوب و جوارح برطرف شد و تمام توجه بقرآن مجید شده پروردگارا ما را واصل فرما بفهم عجائب قرآن اموری که باعث تعجب میشود از امور غیبیه قرآن مجید.