کد مطلب:369908 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:194

(الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا)
 و اگر معاصی و صفات خبیثه صفحه قلب را سیاه نکرده باشد که در چشم بسته نشده باشد اگر این موانع برطرف شود ممکن است اینکه مصداق