کد مطلب:369918 پنج شنبه 19 اسفند 1395 آمار بازدید:326

مشخصات كتاب
 سرشناسه : فلسفي، محمدتقي، ۱۲۸۳ - ۱۳۷۷.

عنوان قراردادي : صحيفه سجاديه. برگزيده. شرح

عنوان و نام پديدآور : شرح و تفسير دعاي مكارم‌الاخلاق/ ترجمه و تفسير محمدتقي فلسفي.

مشخصات نشر : تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۰-

مشخصات ظاهري : ج.

شابك : ۱۳۰۰۰ ريال: دوره: 964-430-569-8 ؛ ۱۵۸۰۰۰ ريال (دوره، چاپ دهم) ؛ ۱۸۰۰۰۰ ريال: دوره، چاپ يازدهم: 978-964-430-569-6 ؛ ۱۲۵۰۰ ريال: ج. ۱، چاپ چهارم 964-430-036-X : ؛ ۲۰۰۰۰ ريال (ج. ۱، چاپ ششم) ؛ ج.۱، چاپ يازدهم: 978-964-430-036-3 ؛ ۱۳۰۰۰ ريال (ج. ۱، چاپ دهم) ؛ ۱۵۰۰۰ ريال: ج. ۲: 964-430-567-1 ؛ ۱۵۶۰۰ ريال (ج. ۲، چاپ سوم) ؛ ۲۰۰۰۰ ريال (ج. ۲، چاپ چهارم) ؛ ۲۷۶۰۰ ريال (ج. ۲، چاپ پنجم) ؛ ۱۵۸۰۰۰ ريال (ج. ۲، چاپ نهم) ؛ ج. ۲، چاپ يازدهم 978-964-430-567-2 : ؛ ج. ۳ 964-430-568-X : ؛ ۵۰۰۰ ريال (ج.۳، چاپ اول) ؛ ۱۱۶۰۰ ريال (ج. ۳، چاپ دوم) ؛ ۲۷۰۰۰ ريال (ج. ۳، چاپ پنجم) ؛ ج. ۳، چاپ يازدهم 978-964-430-568-9 :

يادداشت : فارسي ـ عربي.

يادداشت : ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱ (چاپ ششم: ۱۳۷۹).

يادداشت : چاپ هفتم.

يادداشت : ج. ۱ (چاپ نهم و دهم: ۱۳۸۵).

يادداشت : ج. ۱ (چاپ يازدهم و دوازدهم: ۱۳۸۶).

يادداشت : ج. ۱ (چاپ سيزدهم : ۱۳۸۷).

يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۷۱).

يادداشت : ج. ۲ (چاپ سوم: ۱۳۷۸).

يادداشت : ج. ۲ (چاپ چهارم: ۱۳۷۹).

يادداشت : ج. ۲ (چاپ پنجم: ۱۳۸۲).

يادداشت : ج.۲ (چاپ ششم و هفتم: ۱۳۸۵).

يادداشت : ج.۲ (چاپ نهم: ۱۳۸۶).

يادداشت : ج. ۲ ( چاپ دهم : ۱۳۸۷ ).

يادداشت : ج. ۳ (چاپ اول: ۱۳۷۲).

يادداشت : ج. ۳ (چاپ دوم: ۱۳۷۴).

يادداشت : ج. ۳ (چاپ پنجم: ۱۳۸۱).

يادداشت : ج. ۳ (چاپ هفتم و هشتم: ۱۳۸۵).

يادداشت : ج. ۳ (چاپ نهم و دهم: ۱۳۸۶).

يادداشت : ج. ۳ ( چاپ يازدهم: ۱۳۸۷).

يادداشت : بالاي عنوان: گفتار فلسفي.

يادداشت : عنوان روي جلد: شرح و تفسير دعاي مكارم‌الاخلاق از صحيفه سجاديه.

يادداشت : كتابنامه.

يادداشت : نمايه.

عنوان روي جلد : شرح و تفسير دعاي مكارم‌الاخلاق از صحيفه سجاديه.

عنوان ديگر : گفتار فلسفي.

موضوع : علي‌بن حسين (ع)، امام چهارم، ۳۸ - ۹۴ق. . صحيفه سجاديه -- نقد و تفسير

موضوع : دعاي مكارم الاخلاق

شناسه افزوده : علي‌بن حسين (ع)، امام چهارم، ۳۸ - ۹۴ق . صحيفه سجاديه. برگزيده . شرح

شناسه افزوده : دفتر نشر فرهنگ اسلامي

رده بندي كنگره : BP۲۶۷/۱/ع‌۸ص‌۳۰۴۲۳۶ ۱۳۷۰

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۰-۱۲۵۶