کد مطلب:40967 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:328

صداقت و راستگوييبسياري از سياستمداران در طول تاريخ براي رسيدن به قدرت و حكومت تا آنجا كه مي توانند به مردم وعده هاي دروغ و بي پايه و اساس مي دهند تا بتوانند آراي مردم را جمع آوري نموده و به قدرت برسند. از جمله، عثمان كه به مردم وعده داده بود كه به روش قرآن و سنت عمل كند، اما بعد از آنكه حكومت را به دست گرفت، نه تنها به روش پيامبر عمل ننمود، بلكه حتي نتوانست روش ابوبكر و عمر را نيز پياده نمايد.[1] .

امام علي عليه السلام در همان شوراي شش نفره [كه بعد از رحلت پيامبر براي تعيين خليفه بعد از رسول اكرم صلي الله عليه و آله تشكيل شده بود] با قاطعيت و صراحت تمام بيان داشت كه من به سنت پيامبر و اجتهاد خود عمل خواهم كرد. حتي در زمان بيعت مردم با او نيز با صراحت بيان داشت كه براي رسيدن به خلافت، دروغ نخواهم گفت و از صراط حق منحرف نخواهم گشت.

حضرت با شجاعت تمام، همه اموري را كه به قطع، مخالفتهاي بسياري را بر مي انگيخت، در همان آغاز بيعت مردم با خود بيان داشت و براي رسيدن به خلافت و به دست آوردن دل مخالفان خويش، حتي دروغ مصلحت آميز نيز نگفت.[2] .

علي عليه السلام در دوران پيامبر در مسائل متفاوت و در جنگها و حوادث شركت داشت و در همه اين جنگها بسيار موفق عمل نموده بود.

اگر مي خواست براي به دست آوردن قدرت به زور و نيرنگ متوسل شود، هيچ كس نمي توانست در برابر او قد علم كند، اما همان طور كه خود آن حضرت فرموده است، او هرگز چنين كاري را نكرد. حضرت در بياني مي فرمايد:

«لَوْلاَ التُّقي لَكُنْتُ اَدهَي العَرَبِ؛[3] اگر تقواي الهي [مانعم] نبود از همه اعراب، زيرك تر [و سياست مدارتر[ بودم.» و يا در حديثي ديگر مي فرمايد: «يا اَيُّهَا النّاسُ لَوْلا كَراهِيَّةُ الغَدْرِ، كُنْتُ مِنْ اَدْهَي النّاسِ؛[4] اي مردم، اگر زشتي نيرنگ نبود، من از همه مردم زيرك تر بودم.»

    1. كافي، محمدبن يعقوب كليني، ج8، ص 24.
    2. همان.
    3. غرر الحكم و دررالكلم، ص 120، ح 2098.
    4. كافي، محمد بن يعقوب كليني، ج2، ص338.