کد مطلب:40972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:398

صيانت كارگزارانبا آنكه حضرت علي عليه السلام اهتمام ويژه اي در انتخاب كارگزاراني شايسته و با كفايت داشت و افرادي را كه از هر لحاظ لياقت كافي براي اداره امور جامعه داشتند، به كار مي گماشت، ولي پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمي گذاشت و به شيوه هاي گوناگون تلاش مي كرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد.