کد مطلب:40973 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:451

نشان دادن راهآن حضرت با نشان دادن خط مشي و شيوه رفتار كارگزار صالح كه از طريق راهنمايي و پند و اندرز و نصيحت صورت مي گرفت، آنان را نسبت به لغزشهايي كه در طريق قدرت وجود دارد، آگاه مي ساخت؛ چنان كه در نامه هايي كه به كارگزاران نوشته است، بهترين اندرزها و پندها را مي توان مشاهده نمود.

آن حضرت در نامه اي كه به مالك اشتر نوشته است، او را در مقابل حوادث و چگونگي حكومت چنين راهنمايي مي كند.

«اي مالك، بدان من تو را به كشوري فرستادم كه پيش از تو دولتهاي عادل و ستمگري بر آن حكومت داشتند و مردم به كارهاي تو همان گونه مي نگرند كه تو در امور زمامداران پيش از خود مي نگري و هماره درباره تو همان خواهند گفت كه تو درباره آنان مي گفتي.... از گذشت خود آن مقدار به آنها عطا كن كه دوست داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند.

بايد افرادي كه درباره مردم عيب جوترند از تو دور باشند. در تصديق سخن چينان شتاب نكن؛ زيرا آنان اگرچه در لباس ناصحان جلوه گر شوند، خيانت كارند. بخيل را در مشورت خود راه مده؛ زيرا تو را از احسان منصرف و از تهيدستي و فقر مي ترساند.... با افراد باشخصيت و اصيل و خوش سابقه رابطه برقرار كن و پس از آن با مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار ؛ چراكه آنها مراكز نيكي اند. در ميان مردم، برترين فرد نزد خداوند را براي قضاوت برگزين و....[1]

آري حضرت علي عليه السلام اين چنين به كارگزاران خود پند و اندرز مي دهد و آنها را از لغزشهايي كه ممكن است دچار آن شوند، بيمه مي كند.

    1. نهج البلاغه، نامه 38.