کد مطلب:40977 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:277

حسابرسي كارگزارانحضرت امير عليه السلام به طور پنهاني و يا آشكار به حساب رسي كارگزاران خود مي پرداخت؛ چنان كه مي بينيم براي آگاهي از اوضاع و احوال زياد بن ابيه كه كارگزار آن حضرت در فارس بود، مأموري را فرستاد و به او دستور داد پس از حساب رسي كامل، آنچه را كه زياد گرد آورده است، نزد من بياور. زياد گزارش نادرستي به مأمور داد. امام از طريق ديگر مأموران خويش دانست كه زياد گزارش نادرست به مأمور او داده است. از اين رو، نامه اي به وي نوشت:

«اي زياد! به خدا سوگند تو دروغ گفته اي و اگر خراج و مالياتي را كه از مردم گرفته اي كامل نزد ما نفرستي، بر تو بسيار سخت خواهيم گرفت و مجازات سختي خواهي ديد، مگر اينكه آنچه گزارش داده اي محتمل باشد.[1]

    1. انساب الاشراف، بلاذري، احمد بن يحيي، ج2، ص390.