کد مطلب:53175 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

شراب در ماه رمضاننجاشي شاعر، يكي از اطرافيان و ارادتمندان علي عليه السلام بود و با اشعارش سپاه علي عليه السلام را بر ضد معاويه تحريك مي كرد، بارها در سپاه اميرالمؤمنين عليه السلام با دشمن جنگيد، ولي همين شخص يك بار پايش لغزيد و در ماه رمضان شراب خورد. وي را پيش اميرالمؤمنين آوردند و شرابخواريش را ثابت كردند.

حضرت علي خودش هشتاد تازيانه به او زد و يك شب نيز او را زنداني كرد. روز بعد دستور داد نجاشي را آوردند، حضرت بيست تازيانه ديگر بر او زد. نجاشي عرض كرد: يا اميرالمؤمنين! اين بيست تازيانه براي چيست؟

علي عليه السلام فرمود: اين بيست تازيانه به خاطر جسارت و جرأت تو به شرابخواري در ماه رمضان است.[1] .

    1. بحار: ج 40 ص279 داستانهاي بحارالانوار، ج 4 ص43.