کد مطلب:53202 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:142

عمر اعلميت علي را تأييد مي كنددر ميان خلفاي سه گانه راشدين، عمر بن خطاب منصف تر، و يا به عبارتي كم غش تر از ابوبكر و عثمان بود، و لذا با عبارات گوناگون، و در موارد مختلف، به اعلميت و ارجحيت اميرالمؤمنين عليه السلام اعتراف نموده، و از محضر آن حضرت كسب فيض نموده است.

ما در اين بخش از بحث خود، به چند نمونه از اعترافات خليفه ثاني اشاره مي كنيم:

«قال عمر بن خطاب:

«لو لا علي لهلك عمر»[1] و «لا بقيت لمعضلة ليس لها ابوالحسن عليه السلام»[2] و «لا يفتين احد في المسجد و علي حاضر»[3] و «اقضا كم علي»[4] و «لا ابقاني الله بارض لست فيها يا اباالحسن!»[5] و «لا ابقاني الله بعدك يا علي»[6] و «أللهم لا تنزل بي شديدة الا و ابوالحسن الي جنبي»[7] .

در اين فرازها- به ترتيب شماره آنها- عمر مي گويد:

اگر علي نبود عمر هلاك مي گرديد!!

من در هيچ مشكلي نباشم مگر اين كه علي حضور داشته باشد.

هيچكس حق ندارد با حضور علي عليه السلام در مسجد فتوي دهد.

در قضاوت علي از همه داناتر است.

يا علي! خدا مرا بعد از تو نگه ندارد.

خداوندا! براي من مشكلي نرسان، مگر اين كه علي در كنارم باشد.

اينها نمونه هاي بسيار معدودي از اعترافات عمر است به منزلت علمي و فضايل آن حضرت، كه به طور صريح برتري آن بزرگوار را بر ديگران نشان مي دهد.[8] .

  1. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص18 ،مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  2. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  3. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  4. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  5. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  6. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  7. شرح ابن ابي الحديد ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمي ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاريخ ابن عساكر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدير ج3 ص97 و98 از دهها مدرك ديگر اهل سنت.
  8. نقل از آفتاب ولايت ص215-214.