کد مطلب:53210 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:148

دشمن علي كافر استرسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه پس از من با علي درباره خلافت مقاومت و دشمني ورزد كافر است و با خدا و رسولش جنگيده است. و هر كه در حق علي شك كند كافر است.[1] .

و فرمود: علي بن ابي طالب باب آمرزش خداست، هر كه از آن وارد شود مؤمن است،و هر كه از آن بيرون رود كافر.[2] .

و به علي بن ابي طالب عليه السلام فرمود: من تو را نشانه اي ميان خود و امتم قرار داده ام، پس هر كه از تو پيروي نكند حقا كافر شده است.[3] .

به روايت جابر و ابن عباس فرمود: هر كه نگويد علي بهترين مردم است، حقا كافر شده است.[4] .

به روايت خذيفة بن يمان فرمود: علي بهترين بشر است؛ هر كه نپذيرد حقا كافر است.[5] .

عطيه كوفي گويد: بر جابربن عبدالله انصاري وارد شديم، از پيري ابروانش بر روي ديدگانش افتاده بود، گفتيم: براي ما از علي بگو، گفت: او از بهترين بشرهاست.[6] .

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: اي خذيفه، حجت خدا بر شما پس از من علي بن ابي طالب است، كفر به او كفر به خدا، شريك ساختن براي او شرك به خدا، شك در او شك در خدا، انحراف از او و طعن زدن به او انحراف از خدا و طعن در او، و انكار او انكار خداست.[7] .

و فرمود: هر كه پس از من امامت علي را انكار كند چون كسي است كه نبوت مرا در حياتم انكار كرده است، و هر كه نبوت مرا انكار كند، ربوبيت پروردگار مرا انكار نموده است.[8] .

ام سلمه- رضي الله عنها- به حسن بصري فرمود: تو را حديثي گويم كه دو گوشم از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيده و گرنه كر شوند، و چشمانم ديده و گرنه كور شوند، و قلبم را فرا گرفته و گرنه خداوند بر آن مهر (نافهمي) زند، و زبانم را لال كند اگر از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نشنيده باشم كه به علي بن ابي طالب عليه السلام مي فرمود: اي علي، هيچ بنده اي در قيامت خدا را با انكار ولايت تو ديدار نكند جز آنكه او را با پرستش بت و صنم ديدار كند.[9] .

امام صادق عليه السلام فرمود: هيچ كس آنچه را كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم درباره علي عليه السلام فرموده رد نمي كند مگر كافر.[10] .

و فرمود: امام نشانه اي است ميان خداي عزيز و جليل و بندگانش، هر كه (مقام)او را شناخت مؤمن است، و هر كه او را انكار نمود كافر است.[11] .

و فرمود: علي عليه السلام باب هدايت است، هر كه با او مخالفت ورزد كافر است، و هر كه او را انكار كند به آتش دوزخ درآيد.[12] .

و فرمود: از ماست امامي كه اطاعتش واجب است، هر كه او را انكار كند يهودي يا نصراني خواهد مرد.[13] .

رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه بميرد و امام خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.[14] .

و فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند؛ اول آنان علي بن ابي طالب و آخر شان قائم است... اقرار كننده به آنان مؤمن، و انكار كننده آنان كافر است.[15] .

  1. مناقب ابن مغازلي:46.
  2. كنزالعمال.610:11 و در ينابيع المودة61:2 نيز آورده و در آن به جاي باب آمرزش، باب دين است.
  3. تاريخ دمشق489:2.
  4. تاريخ بغداد421:7 و192:3.
  5. تاريخ دمشق.445:2 و نيز در ص446 از شريك بن عبدالله، و در ص447 از محمد بن منكدر آورده است.
  6. همان:447.
  7. بحارالانوار97:38.
  8. همان:109.
  9. بحارالانوار101:38.
  10. وسائل الشيعه561:18 و559 و560 و562 و567.
  11. همان.
  12. همان.
  13. همان.
  14. همان.
  15. همان.