کد مطلب:53232 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:122

مظلوميت آن حضرت پس از وفات رسول خداابن قتيبه دينوري گويد: علي- كرم اللّه وجهه- فاطمه دختر رسول خدا صلي اللّه عليه و آله و سلم را شبها بر چهارپايي مي نشاند و در مجالس انصار مي برد و فاطمه از آنان ياري مي طلبيد و آنان مي گفتند: اي دختر رسول خدا، بيعت ما با اين مردم انجام گرفته است و اگر همسر و پسرعموي تو پيش از ابوبكر سبقت مي جست و از ما بيعت مي خواست ما از او رويگردان نبوديم؛ و علي عليه السلام مي فرمود: آيا مي بايست رسول خدا صلي اللّه عليه و آله و سلم را در خانه مي نهادم و دفن نكرده بيرون مي آمدم و با مردم بر سر قدرت او نزاع مي كردم؟ و فاطمه مي گفت: ابوالحسن كاري نكرده مگر همان را كه شايسته او بوده است و امت هم كاري كردند كه خداوند حسابگر و بازخواست كننده آنهاست.[1] .

و نيز پس از ذكر بيعت نكردن علي عليه السلام گويد: پس دومي نزد اولي آمده، گفت: آيا اين مرد را كه از بيعت با تو سر باز زده به بيعت وا نمي داري؟ وي به غلام خود قنفذ گفت: برو علي را نزد من فرا خوان، وي نزد علي رفت، علي به او فرمود: كارت چيست؟ گفت: خليفه رسول خدا تو را فرا مي خواند. علي فرمود: چه زود بر رسول خدا دروغ بستيد! قنفذ بازگشت و پيام را رساند. وي مدتي گريست، اما دومي بار دوم گفت: به اين مردي كه از بيعت با تو سر باز زده مهلت نده و او را به بيعت وادار. اولي به قنفذ گفت: نزد او باز گرد و بگو: خليفه رسول خدا تو را براي بيعت فرا مي خواند.

قنفذ بازگشت و مأموريت خود را اجرا كرد، علي عليه السلام فرياد زد: سبحان الله! او مدعي مقامي شده كه حق او نيست. قنفذ بازگشت و پيام را رساند. باز اولي مدتي گريست، سپس دومي برخاست و به همراه گروهي به در خانه فاطمه رفتند،در زدند، چون فاطمه صداي آنان را شنيد با صداي بلند گفت: اي پدر، رسول خدا، ما چه رنجها كه پس از تو از دومي و اولي ديديم![2] .

    1. الامامة و السياسة 19:1.
    2. نقل از امام علي بن ابي طالب عليه السلام، ص 785 -884.