کد مطلب:53240 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:138

زيارت قبر اميرالمؤمنينحضرت صادق عليه السلام فرمود: «خداوند، مخلوقي خلق نكرده كه بيشتر از ملائكه باشد، و به درستي كه هر روزي هفتاد هزار ملك نازل مي شوند و به بيت المعمور مي آيند و طواف مي كنند، و چون از طواف فارغ شوند به طواف كعبه مي روند و چون از طواف كعبه، فارغ شوند به سوي قبر پيامبر صلي اللّه عليه و آله و سلم مي روند و بر آن حضرت هم سلام مي كنند؛ پس از آن به سوي قبر اميرالمؤمنين عليه السلام مي روند و بر آن حضرت هم سلام مي كنند، بعد نزد قبر امام حسين عليه السلام هم مي روند و سلام مي كنند و به آسمان مي روند، هر روز تا قيامت، ملائكه نازل مي شوند».

سپس فرمود: «هر كه اميرالمؤمنين عليه السلام را زيارت كند و عارف به حق آن حضرت باشد؛ يعني آن جناب را امام واجب الاطاعه و خليفه بلافصل داند و از روي تجبر و تكبر به زيارت نيامده باشد، حق تعالي از براي او اجر صد هزار شهيد را بنويسد و گناهان گذشته و آينده او را بيامرزد، و در قيامت، او را از جمله ايمنان از سختيهاي آن روز مبعوث گرداند و بر او حساب را آسان گرداند؛ و چون از زيارت برگردد، ملائكه او را بدرقه نمايند تا به خانه برگردد و اگر بيمار شود، به عيادت او بيايند و اگر بميرد، متابعت جنازه او را بكنند تا قبرش و از براي او طلب آمرزش نمايند.»

و امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كه پياده به زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام برود، خداوند به هرگامي ثواب يك حج و يك عمره براي او بنويسد و اگر پياده برگردد به هرگامي ثواب دو حج و دو عمره از براي او بنويسد.»

و در جاي ديگر امام صادق عليه السلام فرمود: «اي پسر مارد! هر كه جدم، اميرالمؤمنين عليه السلام را زيارت كند و به حق او آگاه باشد، خداوند از براي او به عدد هرگامي، حج مقبول و عمره پسنديده بنويسد؛ اي پسر مارد! و اللّه نمي خورد آتش جهنم قدمي را كه غبار آلود شود در زيارت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام، خواه پياده رود و خواه سواره؛ اي پسر مارد! اين حديث را با آب طلا بنويس.»

و حضرتش فرمود: «دردناكي پناه به قبر آن حضرت نمي برد مگر آنكه حق تعالي او را شفا كرامت فرمايد».[1] .

    1. فرحه الغري- مفاتيح الجنان ص336 نقل از داستانهايي از زندگاني حضرت علي عليه السلام، ص213.