کد مطلب:62445 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:149

سخن پوژهشكدهپژوهش در علوم انساني، ضرورتي است كه امروز بيش از هميشه آشكار شده است.

دستيابي به اهداف مشترك و ويژه جوامع، نيازمند بهره گيري از نتايج پژوهش هاي گوناگون، از جمله پژوهش هايي است كه در قلمرو علوم انساني انجام مي شود. بي ترديد پژوهش هايي در پيشبرد برنامه ها و نيل به اهداف كار آيي دارند كه از موضعي آشنا با فرهنگ جامعه صورت گيرند و مسايل جامعه را بدرستي و در تعامل با انديشه و ارزش هاي آن دريفته باشند. از اين روست كه بومي سازي علوم، بويژه علوم انساني، معنا مي يابد.

پژوهش كار آمد در جامعه ايراني، ناگزير مستلزم شناخت فرهنگ ايراني است. اسلام مولفه اصيل و اصلي فرهنگ ايراني است كه به مثابه عنصر ذاتي در انديشه و رفتار ايراني تجلي پيدا مي كند. بنابر اين، شناخت اسلام و بررسي نسبت آن با علوم انساني و تبيين قلمروهاي مشترك و ويژه هر يك، و نيز بررسي گونه هاي مختلف داد و سند ميان آنها، در پژوهش هاي جامع علمي ايران جايگاه ويژه اي مي يابد. حاصل اين مطالعات، به عنوان هدفي راهبردي، نقش تعيين كننده اي در بومي سازي علوم انساني دارد.

به منظور تحقق اين مهم، در سال 1361 با راهنمايي و عنايت حضرت امام خميني رحمه الله دفتر همكاري حوزه و دانشگاه به همت استادان حوزه و دانشگاه شكل گرفت و در ساليان فعاليت خود، براي رسيدن به اين هدف بستر مناسبي فراهم آورد و فعاليت هاي مؤ ثري صورت داد. در ادامه راه، گسترش و تعميق كار، جايگاه و دامنه كاري بالاتري را براي اين مجموعه اقتضا مي كرد. از اين رو شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 26/10/1377 تاسيس پژوهشكده حوزه و دانشگاه را تصويب كرد.

پژوهشكده حوزه و دانشگاه با بهره گيري از استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به پژوهش هاي تطبيقي و تحقيقات علوم انساني از منظر اسلامي، به منزله مقدمه اي ضروري براي بومي سازي علوم انساني مي نگرد و حاصل اين پژوهش ها را در اختيار جامعه دانشگاهي و ديگر علاقه مندان قرار مي دهد.

يكي از وظايف اين پژوهشكده تدوين متون و منابع آموزشي دانشگاهي در قلمرو علوم اسلامي را در اين موضوعات صورت مي دهد، كه حاصل آن ها به عنوان متون و منابع آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد.

كتاب حاضر به عنوان منبع درسي براي دانشجويان رشته مديريت و نيز دوره هاي خاص مديريت اسلامي كه از سوي نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها برگزار مي شود، تهيه شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه مندان به ويژه مدياران سازمان هاي مختلف كشور از آن بهره مند گردند.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا مي شود با همكاري، راهنمايي و پيشنهادهاي اصلاحي خود، اين پژوهشكده را در جهت اصلاح اين كتاب و تدوين ديگر آثار مورد نياز جامعه دانشگاهي ياري دهند.

در پايان، پژوهشكده لازم مي داند از مولفان و ناظر طرح، حجه الاسلام و المسلمين محمد حسن نبوي تشكر و قدرداني كند.