کد مطلب:62450 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:159

تصميم گيريتصميم گيري از اهميت بسيار و جايگاهي ويژه در مديريت برخوردار است؛تا جايي كه برخي پژوهشگران و صاحب / بزرگ، تصميم گيري و مديريت را هم معنا و مترادف دانسته، و معتقدند كه مديريت چيزي جز تصميم گيري نيست. تصميم گيري كانون اصلي مديريت را تشكيل مي دهد و از انجام دادن وظايفي مثل برنامه ريزي، سازماندهي و يا كنترل، در واقع همان تصميم گيري در مورد نحوه انجام مي دهد.

مديران، تصميمات متعددي را در موضوعات مختلفي كه براي سازمان پيش مي آيد، اتخاذ مي كنند. برخي از اين موضوعات بسيار مهم و حياتي اند، و اگر تصميمات خوب، به جا و به موقع گرفته نشود، ممكن است خسارت ها و شكست هاي بزرگ و غير قابل جبراني به وجود آورد. در چنين مواردي ضرورت اتخاذ تصميمات عاقلانه و منطقي بيش تر نمايان مي شود. تنها اين گونه تصميم گيري هاست كه سازمان را از مشكلات نجات مي دهد و موجب پيمودن راه تكامل مي شود؛ همان گونه كه امام علي عليه السلام فرمود:

راي العاقل ينجي؛[1] تصميم گيري منطقي و تصميم هاي صحيح و خردمنداند، تاثير عميق بر امور مختلف سازمان داشته، و مي تواند سازمان را در دستيابي به اهداف سازماني ياري دهد. تصميم گيري آن گاه كه با دقت، دور انديشي و ژرف نگري همراه باشد، دستيابي به اهداف سازماني و موفقيت و اثر بخشي سازمان را تا حد زيادي تضمين مي كند.

حضرت علي عليه السلام فرمود:

اذا اقتر العزم بالحزم كملت السعاده؛[2] هنگامي كه تصميم با دور انديشي همراه شود، سعادت كامل گردد.

    1. همان، حديث 5424
    2. همان، حديث 4067.