کد مطلب:62455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

گزينش و انتخاباز وظايف اصلي و مهم مدير، گزينش و انتخاب منابع انساني كار آمد براي سازمان است. انتخاب درست و مناسب افراد براي مشاغل مختلف در سازمان ضرورتي انكارناپذير است؛چرا كه نيروهاي انساني بازوان فكري و اجرايي سازمان، و ركن مهم دستيابي به اهداف هستند، و موفقيت در انجام دادن وظايف و مأموريت هاي مورد نظر با استفاده از خدمات افراد شايسته و توانمند امكان پذير است. بنابراين، در صورتي كه گزينش و انتخاب كاركنان به صورت مناسب انجام نشود و افراد بدون شايستگي و توانمندي برگزيده شوند؛ نه تنها سازمان را در دستيابي به اهداف و انجام دادن وظايف سازماني ياري نمي دهند؛ بلكه خود به عنوان مانعي بزرگ بر سر راه موفقيت سازمان قرار مي گيرند، و باعث به هدر رفتن فرصت ها و هزينه هاي ارزشمند سازمان مي شوند.

اهميت گزينش و نقش ويژه نيروهاي انساني در سازمان تا آن جاست كه امام علي (ع ) شايسته سالاري را به عنوان ركن اساسي و محور اصلي گزينش مطرح كرد، و معيار انتخاب افراد را تخصص و تعهد آنان مي داند، و از گزينش افراد بر اساس وابستگي هاي كارگزار بودن در حكومت اسلامي، امانتي است كه بايد به اهلش سپرده شود، كساني كه شايستگي و توانمندي آن كار را داشته باشند. آن حضرت به مالك اشتر مي فرمايد:

فول علي امورك خيرهم؛[1] پس كارها را به بهترين آنان واگذار كن.

بهترين، و شايسته ترين فرد برا احراز مشاغل مختلف از نگاه امام علي (ع )، كسي است كه از يك سو تخصص لازم در مورد آن شغل را داشته باشد، و از سويي ديگر از ويژگي هاي مثبتي مثل دينداري، پاكي و صلاحيت خانوادگي، حيا و امانتداري بهره مند باشد. آن حضرت در اين مورد مي فرمايد:

و توخ منهم اهل التجربة و الحيأ، من أهل البيوتات الصالحة و القدم في الاسلام؛[2] از ميان آن ها افرادي را كه اهل تجربه، و حيا و پاكدامني، و از خانواده هاي شايسته بوده، و در اسلام پيشگام ترند، انتخاب كن.

بر اساس توصيه هاي مؤ كد امام علي (ع ) مديران و مسئولان نظام اسلامي حق ندارند كه مشاغل دولتي را بر اساس وابستگي هاي خانوادگي يا سياسي تقسيم كنند. آن ها مجاز نيستند كه امور اجرايي مردم را به كساني واگذار كنند كه اصالت خانوادگي ندارند، و از فضايل و كرامت هاي اخلاقي به دور هستند. همچنين حق ندارند از كساني كه از توانايي، تخصص، تقوا و تعهد لازم برخوردار نيستند، در كارها و مشاغل مختلف سازمان ها و نهادهاي نظام اسلامي بهره گيرند؛ زيرا مديريت و مسئوليت امانت بسيار مهمي است كه بايد به افراد شايسته و متخصص سپرده شود. كساني كه بدون داشتن شايستگي هاي لازم، خود را در مقام اداره امور قرار مي دهند، و يا آن هايي كه افراد فاقد شايستگي و اهليت را براي اداره كارها انتخاب مي كنند، خيانت بزرگي مرتكب شده و اسباب نابودي خود و سازمان را فراهم مي آورند.

    1. همان.
    2. همان.