کد مطلب:62465 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

قاطعيتقاطعيت و پرهيز از شك و ترديد، از لوازم و شرايط اصلي موفقيت مديريت است. اين نكته نقش مهمي در حل و فصل امور و موفقيت سازمان، در انجام دادن وظايف و مأموريت هاي خود و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده دارد. درست است كه مدير قبل از تصميم گيري و اقدام عملي، به ويژه در مسائل مهم و حياتي، بايد تأمل كند، و به دقت تمام زواياي آن را نسنجيده و جوانب مختلف آن را مورد بررسي دقيق قرار دهد؛ ولي بعد از بررسي جوانب مختلف قضيه و مشورت با صاحب نظران، قاطعيت در اتخاذ تصميم و اجراي آن نيز ضرورت دارد.

برخي از مديران در اتخاذ تصميم و اجراي آن، بيش از حد ترديد مي كنند، و بعد از آماده شدن همه مقدمات و مهيا شدن همه شرايط لازم نيز توانايي و جرأت تصميم گيري قاطع را ندارند، و يا در تصميم گيري خود دچار اضطراب و دلهره هستند. اين وضعيت باعث مي شود كه ترديد و ابهام و سر در گمي در همه بدنه سازمان سرايت كرده و كارها در زمان مناسب به انجام نرسد؛ و سازمان از انجام دادن وظايف و مأموريت هاي خود بازمانده و به اهداف مورد نظر نرسد. امام علي (ع ) از شك و ترديد بي مورد نهي كرده و مي فرمايد:

لا تجعلوا علمكم جهلا و يقينكم شكا، اذا علمتم فاعملوا و اذا تيقنتم فأقدموا؛[1] علم خود را به جهل، و يقين خويش را به شك تبديل نكنيد. وقتي دانستيد عمل كنيد و زماني كه يقين كرديد اقدام نماييد.

دقت در برخي از تصميم گيري هاي امام علي (ع ) نشان مي دهد كه آن حضرت همواره سعي مي كرد با در نظر گرفتن همه جوانب، و دقت در زواياي مختلف مسأله، تصميم منطقي و درستي براي آن اتخاذ كند. آن حضرت زماني كه زواياي گوناگون قضيه و عواقب و پيامدهاي آن روشن مي شد و موقعيت براي تصميم گيري مناسب مي گرديد، با قاطعيت كامل تصميم مي گرفت و اجرا مي كرد، و از سستي و تعلل در اجراي تصميم خود اجتناب مي ورزيد.

    1. همان، حكمت 274.