کد مطلب:62466 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:157

تنظيم وقت











نظم، برنامه ريزي يكي از عوامل مؤ ثر در موفقيت مدير است؛چرا كه مدير سازمان از سويي كارها و وظايف متعددي بر عهده دارد، و از سوي ديگر وقت او محدود است. بنابراين، اگر بخواهد به همه كارها رسيدگي كند، و تمام وظايف خود را انجام دهد، اقتضا مي كند كه وقت خود را به صورت منطقي تقسيم كند و كارهاي سازمان را طبق زمان بندي مناسب انجام دهد.

بدون توجه به اين اصل مهم، بعيد است كه مدير بتواند وظايف و مسئوليت هاي خود را به صورت مناسب و به موقع انجام دهد و موفقيت خود و سازمان را تضمين كند.

امام علي (ع ) تنظيم و توزيع وقت را هميشه مورد نظر داشته، و به كارگزاران خود نيز رعايت اين اصل حياتي را توصيه مي نمود. ايشان در بخشي از عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد:

و امض لكل يوم عمله فان لكل يوم ما فيه؛[1] كار هر روز را در همان روز انجام بده؛زيرا هر روز كاري مخصوص به خود دارد.

امام علي (ع ) در اين قسمت از عهدنامه، علاوه بر توصيه مالك به داشتن نظم و زمان بندي مناسب براي انجام دادن كارها، اين نكته را به او سفارش ‍ مي كند كه از تأخير در انجام دادن كارها و واگذاردن كار امروز به فردا بپرهيزد؛ زيرا براي هر روز كاري است غير از كار روز گذشته و روزهاي آينده نيز در تغيير است. چه بسا تغيير شرايط فردا به گونه اي باشد كه به هيچ وجه نتواند كار عقب افتاده امروز را به انجام دهد.

بنابراين، تنظيم وقت و زمان بندي مناسب براي انجام دادن فعاليت هاي مختلف، يكي از شرايط اصلي موفقيت مدير است، اوست كه بايد وقت و زمان خود را به تناسب كارها و فعاليت هاي مختلف تقسيم كند، و براي انجام دادن هر يك از كارها، زمان خاصي را در نظر بگيرد، تا با كمبود وقت مواجه نشود و بتواند تمام وظايف و مأموريت هاي خود را به بهترين شكل انجام دهد، و موفقيت خود، و كارآمدي سازمانش را تضمين كند.









    1. همان، نامه 53.