کد مطلب:62475 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143

تعريف برنامه ريزيبرنامه ريزي، مانند پلي، زمان حال را به آينده مربوط مي كند. هر كس ‍ مي تواند با برنامه ريزي و تعيين اهداف مورد نظر و پيش بيني راه هاي دستيابي به آن ها، در جهتي صحيح حركت نموده و به موفقيت لازم دست يابد.

برنامه ريزي، يكي از اركان اصلي سازمان ها بوده و ادامه حيات سازمان و دستيابي به نتايج مورد نظر، بدون داشتن برنامه اي مشخص، غير ممكن مي نمايد. فقدان برنامه ريزي در سازمان با عدم توفيق سازمان و شكست آن در مأموريت هاي محول شده ملازم است.

نويسندگان و صاحب نظران مديريت، هر كدام تعريف خاصي از برنامه ريزي ارائه داده اند. پيتر دراكر[1] يكي از صاحب نظران بنام مديريت، برنامه ريزي را اين گونه تعريف مي كند:

برنامه ريزي فرايند مستمري است از تصميمات استراتژيك با در دست داشتن بهترين اطلاعات ممكن نسبت به آينده. برنامه ريزي سازماندهي منظم تلاش هاي لازم براي انجام اين تصميمات و ارزيابي و نتايج به دست آمده با انتظارات، از طريق فرايند باز خو مي باشد.[2] .

جيمز استونر[3] و ادوارد فريمن[4] دو تن ديگر از صاحب نظران مديريت نيز برنامه ريزي را چنين تعريف مي كنند:

برنامه ريزي، فرايند تعيين اهداف و راه هاي مناسب براي به دست آوردن آن اهداف سيريل هادسن[5] معتقد است كه برنامه ريزي عبارت است از: ارائه راه هايي براي عمليات آينده كه متضمن نتايج معين با هزينه مشخص و در دوره زماني معلوم باشد.[6] .

با تحليل اين تعاريف و تعاريف ديگري كه در مورد برنامه ريزي ارائه شده است، مي توان دو مطلب مهم را نتيجه گرفت:

نخست آن كه، برنامه ريزي دو ركن اصلي دارد كه عبارت است از: تعيين اهداف و پيش بيني راه هاي دستيابي به آن ها.

دوم آن كه، در برنامه ريزي بايستي دو نكته مهم همواره مورد نظر باشد: يكي داشتن دوره زماني مشخص و ديگر داشتن بودجه و هزينه معين.

بنابراين، مي توان برنامه ريزي را در يك عبارت مختصر و جامع اين گونه تعريف كرد:

برنامه ريزي عبارت است از تعيين اهداف و پيش بيني راه هاي دستيابي به آن ها در دوره زماني مشخص و با هزينه معين.

  1. .Drucker peter.
  2. .58:P, practice.Theory Management, Chandan.
  3. . Stoner James.
  4. .Freeman Edward.
  5. .186:P ؛Monagement ؛Freeman.James, Stoner.
  6. .Hudson Cyril.