کد مطلب:62479 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

افزايش بهره وريسازمان همواره تلاش مي كند كه از منابع و امكانات خود به صورت مناسب و بهينه استفاده كند. محدوديت منابع و امكانات سازمان، ضرورت اين تلاش را دو چندان كرده، و توجه مديران سازمان را به اين نكته جلب مي كند كه بايد همواره سعي كنند تا از منابع موجود سازمان به نحو شايسته و مطلوب استفاده نمايند. بديهي است كه استفاده بهينه و بهره وري مناسب از امكانات سازمان، زماني ميسر خواهد شد كه مديران براي استفاده درست از منابع و امكانات آن، و تخصيص منابع به بخش هاي مختلف سازمان، به صورت دقيق و منسجم برنامه ريزي كنند تا بتواند از هدر رفتن منابع و امكانات موجود جلوگيري نمايند؛ زيرا در سايه برنامه ريزي مؤ ثر و كارآمد است كه مي توان از امكانات و توانايي هاي بالفعل و بالقوه سازمان را به درستي شناخته و براي بهره وري مناسب از آن ها تلاش ‍ نمود.

بنابراين، برنامه ريزي، بهره وري سازمان را افزايش داده و به سازمان و مديران آن كمك مي كند كه از منابع و امكانات موجود به صورت مطلوب و مناسب استفاده كنند و دچار كمبود و فقر منابع و امكانات نشوند.

امير مؤ منان (ع ) در يكي از بيانات خود، اين حقيقت را متذكر شده و مي فرمايد:

لافقر مع حسن تدبير؛[1] با برنامه ريزي نيكو، فقر (و كمبود امكانات ) وجود نخواهد داشت.

از اين سخن استفاده مي شود كه برنامه ريزي نه تنها از هدر رفتن منابع و امكانات موجود و سازمان جلوگيري مي كند؛ بلكه باعث مي شود كه سازمان، به جذب امكانات و منابع ديگر بپردازد؛ زيرا هر سازمان علاوه بر منابع موجود و بالفعل خود، منابع بالقوه اي نيز دارد كه تنها با برنامه ريزي دقيق و اصولي مي تواند آن ها را به دست آورد، و ميزان بهره وري را تا حد زيادي افزايش دهد.

روشن است كه منابع و امكانات، تأثير فراواني بر كارآيي و اثر بخشي سازمان دارد، و هر چه منابع و امكانات بيش تري در اختيار سازمان باشد، ميزان موفقيت و پيشرفت سازمان نيز افزايش خواهد يافت؛ليكن آنچه بيش از وجود منابع و امكانات مي تواند سازمان را ياري رساند، استفاده بهينه و بهره وري مناسب از امكانات موجود است. اين نكته اي است كه امام علي (ع ) در يكي ديگر از سخنان خود آن را متذكر شده و مي فرمايد:

القليل مع التدبير أبقي من الكثير مع التبذير؛[2] (امكانات كمي كه با تدبير مورد استفاده قرار گيرد، از (امكانات ) بسياري كه با اسراف همراه باشد ماندگار است.

امير مؤ منان (ع ) در يكي از سخنان خود، برنامه ريزي صحيح و اصولي را زمينه ساز افزايش امكانات و سود آوري؛و سوء تدبير را موجب از دست رفتن امكانات و سرمايه فراوان دانسته و مي فرمايد:

حسن التدبير ينمي قليل المال و سوء التدبير يفني كثيره؛[3] برنامه ريزي خوب، مال (و امكانات ) كم را افزايش مي دهد، و برنامه ريزي بد اموال (و امكانات ) زياد را از بين مي برد.

بنابراين، توجه ويژه مديران سازمان بايستي به برنامه ريزي مناسب و صحيح براي استفاده بهينه و مناسب از امكانات معطوف باشد، نه به داشتن بيش از حد امكانات و منابع، و اسراف و زياده روي در استفاده از آن ها.

    1. همان، حديث 10920.
    2. همان، حديث 1948.
    3. همان، ص 4833.