کد مطلب:62480 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:126

مقابله با تهديداتاز جمله و آثار مثبت آينده نگري و برنامه ريزي، مقابله با تهديدها و عكس العمل مناسب در مقابل آن ها، و نيز در امان ماندن از عواقب و پيامدهاي ناخوشايند آن است.

در بيان امير مؤ منان علي (ع ) اين فايده مهم تذكر داده شده است:

بالنظر في العواقب تؤ من المعاطب؛[1] ا نگريستن در پيامدها (ي كارها)، ايمني از هلاكت ها حاصل مي شود.

برنامه ريزي و آينده نگري علاوه بر اين كه سازمان را در استفاده مناسب از فرصت هاي پيش آمده، كمك مي كند، به سازمان اين امكان را مي دهد كه براي مقابله درست و خردمندانه با خطراتي كه موجوديت و يا اهداف اصلي سازمان را مورد تهديد قرار مي دهد، آمادگي لازم را داشته باشد؛ زيرا از كارهاي مهم و گام هاي اصلي در فرايند برنامه ريزي، شناسايي درست مشكلات و خطراتي است كه احتمالا سازمان را تهديد كرده و براي سازمان خطرساز مي باشند. از اين رهگذر سازمان مي تواند به صورت صحيح و اصولي به مقابله با آن ها پرداخته، و از پيامدهاي ناگوار و ناخوشايندي كه ممكن است براي سازمان پيش آيد، جلوگيري كند.

    1. همان، حديث 4833.