کد مطلب:62481 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:113

كمك به تصميم گيري اثر بخشاز ديگر آثار برنامه ريزي و آينده نگري، كمك به تصميم گيري اثر بخش است. موفقيت و مؤ ثر بودن تصميم گيري به عوامل بسياري بستگي دارد؛ ليكن يكي از مهم ترين عوامل مؤ ثر در موفقيت تصميم گيري، برنامه ريزي و آينده نگري قبل از اقدام به تصميم گيري است؛چرا كه عبارت است از: تعيين اهداف سازماني و پيش بيني راه هاي دستيابي به آن ها.

بديهي است كه دانستن اهداف سازمان و آشنايي با راه هاي به دست آوردن آن ها، ابهامات فرايند تصميم گيري را از بين مي برد. در نتيجه تصميم گيري آسان تر شده، و نقاط قوت و ضعف آن شفاف مي شود، و ميزان انحرافات ناآگاهانه تصميم ها از اهداف و سياست هاي كلي سازمان، تا حد زيادي كاهش مي يابد.

اين مسأله علاوه بر اين كه بيانگر ارزش و اهميت خاص برنامه ريزي است، نشان دهنده رابطه عميق ميان تصميم گيري و برنامه ريزي مي باشد.

امير مؤ منان علي (ع ) در تبيين رابطه ميان تصميم گيري و برنامه ريزي مي فرمايد:

أصل العزم الحزم و ثمرته الظفر؛[1] اساس تصميم گيري، دور انديشي؛و نتيجه آن پيروزي است.

از اين كلام امام (ع ) استفاده مي شود كه تصميم گيري در صورتي موفقيت آميز و اثر بخش است، و موفقيت و پيشرفت سازمان را در پي خواهد داشت، كه همگام با برنامه ريزي باشد، و قبل از اتخاذ تصميم، دور انديشي و آينده نگري هاي لازم نسبت به آن صورت گرفته باشد.

    1. همان، حديث 3095.