کد مطلب:62484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:125

مصونيت از پشيمانياز ديگر آثار مثبت برنامه ريزي و آينده نگري، مصونيت فرد و سازمان از ندامت و پشيماني است.

امير مؤ منان، علي (ع ) مي فرمايد:

التدبير قبل العمل يؤ من الندم؛[1] . برنامه ريزي قبل از انجام كار، از پشيماني در امان نگه مي دارد.

اگر قبل از انجام دادن هر كار، جوانب و زواياي گوناگون آن بررسي شود، و براي انجام درست و منطقي آن برنامه ريزي مناسبي صورت پذيرد، مقصد نهايي مشخص گردد و راه هاي دستيابي به اهداف و نيز امكانات و منابع لازم براي رسيدن به هدف پيش بيني شود؛ احتمال موفقيت و دستيابي به اهداف و مقاصد، افزايش يافته، ميزان خطا و اشتباه كاهش مي يابد؛ و در نتيجه فرد يا سازمان دچار پشيماني نخواهد شد. متقابلا هر گاه فرد يا سازمان بدون تفكر در ابعاد مختلف كارها و فعاليت هاي خود، اقدامات عملي را شروع، و خود را مشغول كارهايي نمايد كه در زواياي مختلف آن ها بررسي و مطالعه لازم صورت نگرفته، و آن فعاليت ها در برنامه اي كلي تعريف نشده باشد، بي گمان دچار سر در گمي شده، در صد خطا و اشتباه آن زياد مي شود و پشيماني در نتيجه چنين سهل انگاري هايي دور از انتظار نخواهد بود.

    1. همان، حديث 1417.