کد مطلب:62485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

عناصر اصلي برنامه ريزيچنان كه گفته شد، برنامه ريزي عبارت است از: تعيين اهداف و پيش ‍ بيني راه هاي دستيابي به آن ها در دوره زماني مشخص و با هزينه معين. همچنين بيان شد كه تعيين هدف و پيش بيني راه ها و امكانات لازم براي رسيدن به مقصود، دو عناصر اساسي در فرايند برنامه ريزي بوده و نقش مهمي در آن دارند.

پيتر دراكر[1] معتقد است كه بايد عملكرد يك مدير با دو معيار اثر بخشي[2] توانمندي در انتخاب موضوعات و مسائل صحيح و مناسب )؛ و كارآيي[3] توانايي در انجام دادن كارها به صورت شايسته و مناسب ) مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد. دراكر بر اين باور است كه از ميان اين دو معيار، اثر بخشي خيلي مهم تر است؛زيرا اگر هدف هاي نادرستي انتخاب شده باشند، با هيچ ميزان از كارآيي نمي توان آن را جبران كرد. اين دو معيار، همان دو جنبه اساسي برنامه ريزي هستند، يعني تعيين اهداف درست و سپس انتخاب راه درست براي دستيابي به اين اهداف.[4] .

بنابراين، مي توان گفت كه ترسيم هدف، و پيش بيني و انتخاب راه دستيابي به آن، دو ركن اصلي برنامه ريزي هستند، و نقش حياتي در فرايند برنامه ريزي دارند. به منظور آشنايي با زواياي مختلف اين دو مسأله و پي بردن به اهميت آن ها، در اين قسمت، به صورت مشروح به تبيين آن ها مي پردازيم:

  1. .Drucker Peter
  2. .Effectiveness.
  3. Efficiency.
  4. .186:P ؛Management ؛Edwward, Freeman, James, Stoner.