کد مطلب:62493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:119

تعريف تصميم گيريهر يك از صاحب نظران و انديشمندان مديريت براي شناساندن تصميم گيري، تعريفي ارائه كرده اند كه اگر چه در ظاهر با هم متفاوت است، ولي با دقت در هر يك از اين تعريف ها و مقايسه آن ها با يكديگر، اين نتيجه به دست مي آيد كه تصميم گيري فرايندي است كه طي آن، راه حلي مناسب و معقول از ميان راه حل ها و بديل هاي متفاوت، انتخاب و گزينش ‍ مي شود. به منظور آشنايي با تعريف هاي صاحب نظران و نويسندگان از تصميم گيري برخي از اين تعريف ها را بيان مي كنيم:

1. برخي از صاحب نظران مديريت، تصميم گيري را از اين گونه تعريف مي كنند: تصميم گيري به معناي برگزيدن يك راه از ميان راه حل هاست.[1] .

2. عده اي چنين اعتقاد دارند كه: تصميم گيري فرايند شناسايي و گزينش ‍ يك روند كار براي حل يك مسأله مشخص است.[2] .

3. برخي نيز در تعريف تصميم گيري مي گويند: تصميم گيري فرايندي را تشريح مي كند كه از طريق آن، راه حل مسأله معيني انتخاب مي گردد.[3] .

بنابراين مي توان گفت كه تصميم گيري، انتخاب گزينه مناسب از ميان گزينه هاي مختلف است.

    1. .108:P ؛Management of Essentals ؛Heinz, Weihrich, Harold, Koontz.
    2. .248:P ؛management ؛Edward, Freeman, James, Stoner.
    3. رضائيان ، علي اصول مديريت ، ص 57.