کد مطلب:62505 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

پيشگيري از پشيمانياز جمله فوايد و مزاياي مشورت كردن، اين است كه از پشيماني پيش گيري مي شود. معمولا دستاورد تصميماتي كه بدون مشورت اتخاذ شوند، و زواياي مختلف آن به خوبي سنجيده نشده باشند، پشيماني خواهد بود؛ و اين امري طبيعي است.

امير مؤ منان علي (ع ) اين نكته را ياد آور شده و مي فرمايد:

من لم يستشر يندم؛[1] هر كس كه مشورت نكند، پشيمان شود.

در مقابل، اگر هنگام تصميم گيري، با افراد عاقل و صاحب نظر مشورت صورت گيرد، و تمام جوانب مسأله مورد نظر به دقت بررسي شود، تصميم درست و معقولي گرفته مي شود، پشيماني به دنبال نخواهد داشت، چنان كه مولاي متقيان (ع ) فرمود:

شاور ذوي العقول تأمن الزلل و الندم؛[2] با صاحبان خرد مشورت كن تا از لغزش و پشيماني ايمن گردي.

همچنين آن حضرت در جايي ديگر فرمود:

لا ندم من استشار؛[3] آن كس كه مشورت كند، پشيمان و نادم نشود.

    1. همان، ص 104.
    2. غررالحكم و دررالكلم، حديث 5755.
    3. بحار الانوار، ج 78، ص 45.