کد مطلب:62508 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:93

خردمند باشداز ديگر ويژگي هاي لازم براي مشاور خردمندي او است. امام علي (ع ) در مواردي چند توصيه كرده است كه با انسان هاي عاقل و خردمند مشورت شود؛ زيرا مشورت با اهل خرد و صاحب انديشه، راه درست را مي نماياند، و انسان را از لغزش و خطا و پشيماني مصون مي دارد.

امام علي (ع ) مي فرمايد:

من شاور ذوي الالباب، دل علي الصواب ؛[1] هر كس با صاحبان خرد مشورت نمايد، به راه راست و درست رهنمون مي شود.

    1. بحار الانوار، ج 77، ص 422.