کد مطلب:62512 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

حريص نباشداز ديگر شرايط ضروري براي مشاور از ديدگاه حضرت علي (ع ) اين است كه مشاور حريص نباشد. آن حضرت در ادامه نامه به مالك اشتر مي فرمايد:

و لا حريصا يزين لك الشره بالجور؛[1] و حريص را به مشورت مگير، كه آزمندي را با ستمگري در نظرت زينت مي دهد.

    1. همان.