کد مطلب:62520 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:91

انواع تصميم گيريامروزه در اكثر سازمان ها، تصميمات به دو صورت فردي و گروهي اتخاذ مي شود. تصميم گيري هاي فردي و گروهي هر يك نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارند.

علت اصلي روي آوردن سازمان هاي امروزي به تصميم گيري گروهي اين عقيده است كه همواره كارآيي دو فكر بهتر از دستاوردهاي يك فكر است. دامنه اين انديشه و عقيده تا به آن جاست كه در حال حاضر بسياري از تصميمات سازمان ها از سوي گروه يا كميته فني گرفته مي شود؛ حتي در برخي از سازمان ها كميته اجرايي دائمي به وجود آمده است كه جلسه ها يا نشست هاي مرتب و مستمر دارند.

براي بررسي و يافتن راه حل مسائل خاص، گروه ها يا تيم هاي تخصصي تشكيل مي شود كه مي توانند مسائل را تجزيه و تحليل كنند؛ براي ارائه محصولات جديد، تيم هاي موقتي تشكيل مي شود، و براي حل مسائل مربوط به توليد، دواير كيفيت شكل مي گيرد، كه كاركنان و مديران، اعضاي آن هستند. اين ها نمونه هايي از گروه ها يا تيم هاي تخصصي هستند كه براي منظورهاي خاص در سازمان تشكيل مي شوند.[1] .

تصميم گيري هاي فردي و گروهي هر يك داراي نقاط قوت و ضعف مي باشند كه ذيلا به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:

  1. .346:P, Behavior Organizational, Stephen, Robbins.