کد مطلب:62521 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

نقاط قوت تصميمات گروهيعمده مزايا و نقاط قوت تصميم گيري نسبت به تصميم گيري فردي عبارت است از:

1. اطلاعات جامع تر و كامل تر: در تصميم گيري گروهي، چند نفر اطلاعات خود را عرضه مي كنند. بنابراين، منبع اطلاعاتي گروه براي تصميم گيري، جامع تر و غني تر مي شود.

2. پذيرش سريع تر تصميم: بسياري از راه حل هاي ارائه شده يا تصميمات نهايي، مورد قبول همگان قرار نمي گيرد؛ ولي اگر در مورد يك راه حل، نظرهاي بيش تري ابراز بشود و بسياري از كساني كه بايد به راه حل نهايي گردن نهند، در تصميم گيري مشاركت كرده باشند، كم تر با تصميم نهايي مخالفت خواهند كرد؛ و اگر چيزي مورد قبول اكثريت قرار گرفت، نه تنها خودشان آن را مي پذيرند؛ بلكه ديگران را نيز تشويق به پذيرش نظر جمع مي كنند؛ در نتيجه تصميم مزبور بيش تر مورد حمايت قرار مي گيرد، و موجب رضايت تعداد بيش تري از افراد مي شود.

3. مشروعيت بيش تر: تصميمات گروهي، در مقايسه با تصميمات فردي از مشروعيت بيش تري برخوردار است؛زيرا اين نوع تصميم گيري، با مردم سالاري- كه جوامع مختلف به آن ارج مي نهند- سازگاري بيش تري دارد.

4. افزايش تنوع ديدگاه ها: اعضاي گروه نه تنها موجب غني تر شدن منبع اطلاعاتي گروه براي تصميم گيري مي شوند؛ بلكه ديدگاه بازتري به فرايند تصميم گيري مي دهند. اين امر باعث مي شود كه گرايش ها و راه حل هاي بيش تري مورد توجه قرار گيرند.