کد مطلب:62522 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

نقاط ضعف تصميمات گروهيبدون ترديد تصميم گيري هاي گروهي داراي كاستي هايي است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

1. وقت گير بودن: گرد آوري يك گروه وقت گير است، و زمان زيادي مي طلبد. پس از تشكيل گروه، روابط متقابلي كه بين اعضا برقرار مي شود مستحكم و كارآمد نيست؛در نتيجه، گروه براي رسيدن به يك راه حل، زمان بيش تري نياز دارد، تا هنگامي كه يك نفر بخواهد تصميم گيري كند. اين مسأله باعث مي شود كه مديريت سازمان نتواند هنگام ضرورت، با سرعت و قاطعيت عمل كند.

2. ابهام در مسئوليت ها: اگر چه در تصميم گيري گروهي مسئوليت تصميم بر عهده همه اعضاي گروه قرار مي گيرد؛ ليكن در واقع هيچ كس خود را پاسخگوي نهايي نتايج پيامدهاي تصميم نمي داند. در حالي كه هر گاه يك نفر تصميم گرفته باشد، شخصا مسئول نتيجه نهايي تصميم مي باشد. در تصميم گيري گروهي مسئوليت اعضاي گروه كاهش يافته و هيچ عضوي به صورت دقيق مسئوليت عواقب تصميم را بر عهده نمي گيرد؛ در نتيجه مسئوليت در پرده اي از ابهام مي ماند.[1] .

    1. 347.346:P, Behavior Organizational, Stephen, Robbins.